2552 : นักเรียนไทย และ สนทฝ. เข้าคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

 

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 คณะกรรมการบริหารสมาคม นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( สนทฝ) นำโดย นายพงศกร สรรวิทยากุล -นายกสมาคมฯ และนักเรียนไทยรวม 15 ราย ได้เข้าคารวะเอกอัครราชทูต ประจำกรุงปารีส ( นายวีรพันธุ์ วัชราทิตยฺ์ ) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และได้ให้เกียรติเชิญ อทศ ณ กรุงปารีส ( นายอริยะ สกุลแก้ว) พร้อม เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ด้วย

   

 

 ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สนทฝ. ชุดปัจจุบันปี 2552 ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดงานประชุมประจำปี 2553 และขอรับคำแนะนำจากฝ่ายสถานทูต และ สนร. เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

หลังการประชุม ออท และภริยา กรุณาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารว่างแก่ นักเรียนไทย และคณะของ สนร. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต อีกด้วย

สำนักงานผู้ดูแลนักรียนในประเทศฝรั่งเศส / กันยายน 2552