2552 : คารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์)

 

ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์ มา ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ ได้เดินทางมาถึง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 นั้น

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 อัครราชทูตที่ปรึกษา ( ฝ่ายการศึกษา ) ประจำ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส นายอริยะ สกุลแก้ว นำเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เข้าคารวะ และ รายงานภารกิจด้านการดูแล และ จัดการศึกษาแก่ นทร ศึกษา ในประเทศฝรั่งเศส และ สวิตเซอร์แลนด์ เอกอัครราชทูต ได้ให้ความสนใจในเรื่องการศึกษา โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับ นทร. ทั้งเรื่องการศึกษา การฝึกงาน ตลอดจนการสร้างสัมพันธ์เชิงรุกกับหน่วยงานการศึกษาฝรั่งเศส

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

21 กรกฎาคม 2552