ภาพรวมระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในสวิสเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education) เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุ 3-6 ปี

2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิสทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ 6 ปีขึ้นไป จำนวนปีที่เรียนในระดับประถมศึกษาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ักับแต่ละมณฑลจะจัด ส่วนใหญ่เป็น 6 ปี แต่บางมณฑลจัดเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี

 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Lower Secondary Education) ระยะเวลาในการศึกษาระดับนี้ มณฑลส่วนใหญ่จัดไว้ 3 ปี ต่อจากประถมศึกษา แต่บางมณฑลอาจมีระยะเวลาศึกษาเป็น 4 ปี หรือ 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาไว้กี่ปี แต่ถ้ารวมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแล้ว ต้องมีระยะเวลาทั้งสิ้น 9 ปี และต้องศึกษาให้จบมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ เด็กนักเรียนระดับนี้อายุประมาณ 13-15 ปี

 

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Ecuation) แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ

*** โรงเรียนศิลปศาสตร์ (Liberal Arts School) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
1. Tenth School Year เป็นโรงเรียนที่จัดให้มีชั้นเรียนปีที่ 10 ต่อจากการศึกษาภาคบังคับ (ประถม+มัธยม= 9 ปี) เพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนวิชาชีพใด หรือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น เรียนช้าหรือนักเรียนที่ต้องการเรียนเพื่อให้มีความรู้แน่นโดยเรียนอีก 1 ปี ก่อนที่จะเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
2. Diploma Level School หรือ General School เป็นโรงเรียนที่จัดสอนการศึกษาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เพื่อให้แนวทางแก่นักเรียนในการเลือกแนวทางการศึกษาหรือวิชาชีพสำหรับเรียนต่อในสาขาวิชาชีพระดับสูงขึ้น
3. Cantonal School หรือ Gymnasium หรือ Lycee หรือ College เป็นโรงเรียนที่เตรียมนักเรียนให้สอบ Leaving Certificate (หรือ Certificate de maturit) เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยี โดยไม่ต้องผ่านการสอบเข้า (Entrance Examination) ระยะเวลาในการเรียนเพื่อสอบรับประกาศนียบัตรดังกล่าว ใช้เวลา 4 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น การเรียนประเภทนี้ นอกจากจะเรียนในโรงเรียนที่สอนและจัดสอบเองแล้ว ยังมีโรงเรียนประเภทกวดวิชา สอนเฉพาะวิชาที่จะสอบรับ Leaving Certificate การสอบจะจัดทำโดย Commission Federal de Maturit (Ferderal Graduation Commission) ซึ่งจัดสอบเป็นประจำทุกปี โรงเรียนประเภทนี้มีทั้งของรัฐบาลและ เอกชน โดยเปิดสอนภาคค่ำ มีอยู่ในเมืองใหญ่ 6 เมือง คือ Zurich, Basel, Geneva, Berne, Lausanne และ Luzerne

 

***โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แบ่งเป็น Apprenticeship หลักสูตร 2-4 ปี เรียนทั้งทฤษฎีและฝึกงานด้านวิชาชีพ เมื่อจบแล้วจะได้ Federal Certificate College of Commerce หลักสูตร 3-4 ปี ทางด้านธุรกิจ และการบริหาร จบแล้วได้ประกาศนียบัตรซึ่งได้รับการรับรองจาก Federal Office of Industry, Arts, Trade and Labour

 

5. ระดับอุดมศึกษา (Tertiary Ecucation) Higher Vocational School สอนวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูอนุบาล ธุรกิจ การบริหาร เป็นต้น Higher Technical School สอนวิชาชีพทางช่าง เช่น วิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคโนโลยี โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

  1. First degree (ระดับปริญญาตรี) สถานศึกษาบางแห่งเรียกว่า Diploma ระยะเวลาในการศึกษา 6-13 semester หรือ 3 – 6 1/2 ปี (2 semester 1 ปี) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและสถานศึกษากำหนด
  2. Doctorate (ปริญญาเอก) ระยะเวลาในการศึกษา 2-3 ปี ต่อจากปริญญาตรี (First degree ที่กล่าวข้างต้น) การเรียนในระดับนี้ส่วนใหญ่เป็นการสัมมนา ค้นคว้าวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์

อนึ่ง สถานศึกษาบางแห่งอาจแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ Licentiate, Diploma (หรือ Certificate) และ Doctorate

เทอมการศึกษาแบ่งเป็น 2 เทอม (Semester) ได้แก่ Winter Semester กลางเดือนตุลาคม – ต้นเดือนมีนาคม Summer Semester กลางเดือนเมษายน – กลางเดือนกรกฎาคม

********************************************

ข้อมูลมหาวิทยาลัยในสมาพันธ์รัฐสวิส

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มี 10 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพูดภาษาเยอรมัน 5 แห่ง และอยู่ในเขตพูดภาษาฝรั่งเศส 5 แห่ง ในเขตพูดภาษาอิตาเลียนไม่มีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีตั้งอยู่ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพูดภาษาใดก็จะใช้ภาษานั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน ยกเว้นมหาวิทยาลัย Fribourg จะใช้ทั้งภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศส

 

ระบบ Bologne Process ที่เริ่มใช้ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้ระบบ the European Credit Transfer System (ECTS) ได้ในทั่วกลุ่มประเทศประชาคมยุโรป

Doctorate

Continuing Education
Master of Advanced Studies
Masterof Business Admisistration
Certificates, Further education

Master studies
Masterof Sciences, Bachelor of Arts

Bachelor studies
Bachelor of Sciences, Bachelor of Arts

“Matura” or Equivalent A- Level