สถาบันการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์

การศึกษาวิชาการโรงแรมระดับปริญญาตรี

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรการโรงแรม เนื่องจากภูมิประเทศสวยงามและนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นต้นกำเนิดของหลักสูตรเรื่องการบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้ศึกษาวิชาการบริการ การต้อนรับ การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งที่มีส่วนสำคัญในการเรียนการโรงแรมในสวิสคือ ความเป็นนานาชาติของนักเรียน เนื่องจากมีนักเรียนจากทั่วโลกมาศึกษา ทำให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการด้านการโรงแรมต่อไป

ดังนั้น นักเรียนที่สำเร็จวิชาการโรงแรมจากสวิสเซอร์แลนด์ จึงมีประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีหลักสูตรและการฝึกอบรม ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ซึ่งในปัจจุบันตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมยังมีความต้องการสูง นอกจากนี้ โรงแรมชั้นนำมักจะมีความประสงค์ที่จะรับนักเรียนที่จบการศึกษาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลการศึกษาและการฝึกงานที่ดีเยี่ยม ประการสำคัญ โรงเรียนการโรงแรมสวิสเซอร์แลนด์อาจจะเรียกได้ว่า หากมีการจัดลำดับ (Rankings) แล้ว อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตลอดจนสมาคมศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วหลายๆ รุ่น จากสถาบันที่มีชื่อเสียง ยังทำงานในสาขาดังกล่าวและ สร้างเครือข่ายที่ดีไปทั่วโลก ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงาน หรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าของโรงแรมดังๆ ทั่วโลก ส่งผลดีต่อธุรกิจการโรงแรม และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปด้วย ทั้งในด้าน การส่งเสริมธุรกิจการโรงแรม ด้านการศึกษา การหาที่ฝึกงาน และการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

 

 

1. หลักสูตรวิชาการโรงแรม

เนื่องจากตามระบบการศึกษาของสมาพันธรัฐสวิส ถือว่าสถาบันด้านการโรงแรมเป็นสาขาวิชาที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้เองโดยเอกชน หรือ รัฐให้ความเป็นอิสระในการจัดการการศึกษาดังกล่าวได้ รัฐจึงไม่ได้เข้าไปควบคุมหรือรับรองใดๆ อย่างไรก็ตามสถาบันการโีรงแรมในสวิสหลายแห่งในปัจจุบันได้ร่วมเปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่ผู้ศึกษาสามารถได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศาสตร์ประยุกต์ของรัฐ (University of Applied Sciences) หรือ สมาคมฯ หรือ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาบัตร 2 สถาบัน เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิ เนื่องจากในบางประเทศได้กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิเพื่อเข้าทำงานรับราชการว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่รัฐบาลให้การรับรอง เช่น กรณีของประเทศไทยเป็นต้น

 

หลักสูตรสาขาการโรงแรมในสมาพันธรัฐสวิส มีรายละเอียด ดังนี้

สถานศึกษาวิชาการโรงแรมของเอกชนที่จัดหลักสูตรเฉพาะ และมีระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรีระหว่าง 2 ปีครึ่งถึง 4 ปี ในบางสถาบันจะกำหนดให้นักเรียนต้องผ่านหลักสูตร Higher Diploma (ประมาณ 2 ปี) ก่อนจึงเข้าสู่หลักสูตร Bachelor Degree ได้

ในการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีชั้นสุดท้าย นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาเอก และการเรียกชื่อปริญญาบัตรจะต่างกันตามสาขาวิชาเอกของนักเรียน

สถาบันการโรงแรมจะมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยภาคปฏิบัติปกติจะบังคับให้นักเรียนฝึกงานประมาณ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จะให้นักเรียนฝึกงานที่สถาบันที่ศึกษา ซึ่งจะมีสถานที่จำลอง หรือ สถานที่ไว้ใช้เพื่อการทำงานจริงเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ สถาบันฯ จะมีหน่วยงานที่ช่วยนักเรียนในการหาที่ฝึกงาน ซึ่งส่วนมากก็เป็นโรงแรมที่สถาบันฯ มีเครือข่ายความร่วมมืออยู่ สำหรับการฝึกงานครั้งที่ 2 และ 3 นักเรียนสามารถฝึกงานที่ประเทศใดก็ได้โดยนักเรียนต้องหาที่ฝึกงานด้วยตนเอง

การฝึกงานทำให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านการเสิร์ฟ การครัว การต้อนรับ การดูแลห้องพัก โดยที่นักเรียนจะสามารถนำความรู้ประสบการณ์และการปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในการสมัครงาน และการทำงานจริงได้ต่อไป

การฝึกงานจะต้องมีการลงนามสัญญาว่าจ้าง โดยมีการระบุระยะเวลาตั้งแต่ประมาณ 3-12 เดือน ตามแต่สัญญาที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ระหว่างการฝึกงาน นายจ้าง (โรงแรม ภัตตาคาร หรือ สถานที่ฝึกงานที่นักเรียนไปฝึกงาน) มักจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่นักเรียนประมาณ 2168 ถึง 2450 ฟรังค์ เมื่อหักค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพแล้ว นักเรียนจะคงเหลือรายได้ประมาณ 1115 – 1400 ฟรังค์/ เดือน

  การลงทะเบียนกับสถาบันการโรงแรมจะทำให้นักเรียนได้รับบัตรพำนัก B ซึ่งสามารถทำงานได้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมื่อหากนักเรียนสำเร็จการศึกษาหรือยุติการศึกษาจะต้องคืนบัตรพำนักแก่สถาบันหรือแคว้นด้วย

 

2 วิทยฐานะของสถาบัน สถาบันวิชาการโรงแรมที่นักเรียนศึกษาอยู่ได้รับการรับรองโดย Canton ที่สถาบันสังกัด และต่างเป็นสมาชิกของสมาคมผู้รับรองคุณภาพมาตราฐานสำคัญต่างๆ ดังนี้

Ecole Hôtelière de Lausanne

– รับรองปริญญาบัตรโดยรัฐบาลสวิส
New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

Glion

– ได้รับการรับรองปริญญาจากแคว้น Fribourg ตั้งแต่ปี 2005
New England Association of Schools and Colleges (NEASC)

Les Roches

– New England Association of Schools & Colleges

Swiss Hotel Association César Ritz

César Ritz

  Swiss Hotel School Association (ASEH)
-Manchester Metropolitan University (MMU), UK

SHMS – University of Derby

UK AH&LA (American Hotel and Lodging Association)

ตัวอย่างสถาบันการโรงแรม
Ecole Hôtelière de Lausanne
Glion Institute of Higher Education Switzerland
Les Roches Swiss Hotel Management School
César Ritz Institut Hotellier/University Centre “César Ritz”
SHMS Swiss Hotel Management School

อนึ่ง สถาบัน TNS Sofres ได้จัดอันดับนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันการโรงแรมใดบ้าง ที่นายจ้างต้องการรับเข้าทำงานมาก
Ecole hôtelière de Lausanne
Glion Institute of Higher Education Switzerland
Les Roches Swiss Hotel Management School และใน 10 อันดับคือ SHMS Swiss Hotel Management School และ l’Institut Cesar-Ritz

 

สถาบันที่ได้การรับรองคุณวุฒิปริญญาตรีจากสำนักงาน ก.พ.

ข้อควรทราบ การรับรองวิทยฐานะสถาบัน การที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒินั้น หมายความว่า รับรองวุฒิจากต่างประเทศที่จะสามารถใช้บรรจุเข้ารับราชการ ดังนั้น ที่ผ่านมา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านการโรงแรมจึงไม่ค่อยประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่คุณวุฒิจะได้รับการรับรองจาก ก.พ. เนื่องจากส่วนมากจะเข้าทำงานภาคเอกชน ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมอยู่แล้ว

กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเข้ารับราชการ ซึ่งมักจะมีการระบุคุณสมบัติว่าจะต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองนั้น สามารถตรวจสอบการรับรองวิทยฐานะสถาบันของสำนักงาน ก.พ. ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th