การตรวจเยี่ยมนักเรียนของคณะสำนักงาน ก.พ.

      

   

ตามที่สำนักงาน ก.พ. นำโดย คุณวัชราพร รัตนยานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญ – ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ –ศกศ.) คุณชัยวุฒิ อธิสุข (ผอ. กองการเจ้าหน้าที่) คุณอัญชลี อุดมพร (หน. ฝ่ายบัญชี กลุ่มงานคลัง) เดินทางมายังประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2558 เพื่อตรวจเยี่ยม นทร. ที่กำลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศส โดย สนร. ได้จัดกิจกรรมและจัดให้คณะฯ ได้พบปะ นทร. ดังรายละเอียด

 

วันที่ 15 กันยายน 2558 ภาคเช้า การประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และ นร. ในความดูแลของ สนร. ที่กำลังศึกษาในกรุงปารีสและปริมณฑล โดยมี นทร. เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 ราย อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (อท. ศริกานต์ พลมณี) เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท จากนั้น วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. ได้บรรยายเรื่องความคาดหวังของทางราชการต่อนักเรียนทุนรัฐบาล เรื่องตำแหน่งและระบบราชการ และเรื่องการจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล ในตอนท้ายเป็นช่วงตอบข้อซักถามของ นร. จากนั้น คณะฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นทร.

   

ภาพซ้าย นทร. เมือง Bourges ภาพขวา นทร. เมือง Limoges

ภาคบ่าย คณะจาก สำนักงาน ก.พ. ได้เดินทางไปยังเมือง Bourges เพื่อตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 3-4 ) จำนวน 3 รายที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สถาบัน IUT – Bourges ในด้านการบริหารจัดการ (Gestions des Entreprises et Administrations) และวิศวกรรมโยธา (Génie de Civil) โดย นทร. ได้รายงานเรื่องการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองที่ศึกษา จากนั้นคณะฯ รับประทานอาหารค่ำร่วมกับ นทร.

วันที่ 16 กันยายน 2558 ภาคเช้า คณะฯ ได้เดินทางออกจากเมือง Bourges ไปยังเมือง Limoges เพื่อตรวจเยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ( รุ่น 3 ) จำนวน 2 ราย โดย 1 รายกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สถาบัน IUT –Limoges ในด้านวิศวกรรม เครื่องกล (Génie de Mécaniques et Productiques) และอีก 1 รายศึกษา ณ Institut d’Administration des Entreprises – I.A.E. Limoges ด้านบริหารจัดการ นทร. ได้รายงานเรื่องการเรียนและสอบถามเรื่องแหล่งทุนการศึกษาของไทยในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี จากนั้นคณะฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นทร.

 ภาคบ่าย คณะฯ ได้ออกเดินทางจากเมือง Limoges ไปยังเมือง Tours เพื่อตรวจเยี่ยม นทร โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 4 ) จำนวน 1 รายที่กำลังศึกษาระดับเตรียมภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบัน Touraine และได้พบ นทร. สังกัดตามความต้องการภาครัฐ 2 ราย (สกอ และ ก. วิทย์) ในโอกาสนี้ นทร. ได้ถามเรื่องระเบียบต่างๆ เช่น การเปลี่ยนสาขาวิชาศึกษา กรอบระยะเวลาศึกษา และระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อสำเร็จการศึกษา การกลับไปรับราชการชดใช้ทุนแก่ต้นสังกัด จากนั้น คณะฯ ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ นทร

 นทร และ นร. ศึกษา ณ เมือง Le Mans

วันที่ 17 กันยายน 2558

ภาคเช้า คณะฯ ออกเดินทางจากเมือง Tours ไปยังเมือง Le Mans เพื่อเยี่ยมชม สถาบัน IUT – Le Mans ได้พบกับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาและวิชาการ (DUPFST) รับฟังรายงานความก้าวหน้าในการเรียน ได้เยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากนั้นคณะฯ ได้มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณทางสถาบันที่ได้ดูแล นร. ไทยเป็นอย่างดีมาตลอด และถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

  

คณะฯ ได้พบกับ นทร โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 3-4 ) นร. ม. ราชมงคล (ทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) และ นทร สังกัดทุนตามความต้องการภาครัฐ (ก. วิทย์) รวม 16 ราย คณะฯ ได้ให้โอวาท พูดคุยกับ นร ในเรื่องต่างๆ การปรับตัวในการเรียนและความเป็นอยู่ รวมทั้งเรื่องสุขภาพ จากนั้นคณะฯ ได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ นร.

ภาคบ่าย คณะฯ เดินทางกลับกรุงปารีส