สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จฝรั่งเศส

  

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2557 ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายอภิชาติ ชินวรรโณ ) และ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) นำนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 8 รายที่ได้รับพระราชทานทุนเข้าเฝ้า ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.40 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

 

คณะ นร. ได้เดินทางมาถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โดยจะเริ่มศึกษาในหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศสและวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ( DU PFST) ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษาเมืองเลอมองส์ ( IUT le Mans ) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในลำดับต่อไป

 

 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราโชวาทและพระราชทานของที่ระลึกให้แก่ นร. ทั้ง 8 ราย และพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระรูปร่วมกับเอกอัครราชทูตและภริยา อทศ. ณ กรุงปารีส เจ้าหน้าที่ และ นร. ทั้ง 8 ราย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 24 พฤศจิกายน 2557