สวทช. และ สนร. ตรวจเยี่ยม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ

     

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประสานขอความร่วมมือมายังสำนักงาน ก.พ. ขอให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส จัดการประชุม นทร. กระทรวงวิทย์ฯ ที่กำลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศสจำนวน 32 ราย ในการนี้ อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ จนท. กระทรวงวิทย์ฯ (น.ส.วิสา แซ่เตีย และ นายสมชาย อินจอหอ) ได้พบปะตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการศึกษาของ นทร. โดยแบ่งจัดการประชุมออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้

 

        

วันที่ 8 ก.ค. 2557  ณ ห้องประชุม สอท. ณ กรุงปารีส มี นทร. เข้าประชุม 13 ราย ( ป. โท 1 จำนวน 1 รายและ ป. เอก. จำนวน 12 ราย) นทร. ทุกรายได้รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการเรียน และเวลาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการกลับไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่ต้นสังกัด ตลอดจนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไป ทั้งนี้ สนร. ฝรั่งเศส และ จนท. ก. วิทย์ ร่วมรับทราบปัญหาและชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆ หลังปิดการประชุม คณะฯ เดินทางโดยรถไฟไปยังเมืองมาร์เซย์ ต่อไป

 

วันที่ 9 ก.ค. 2557  ณ ห้องประชุมวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Aix – Marseille มี นทร. เข้าประชุม 6 ราย ( ป. โท จำนวน 1 ราย และป. เอกจำนวน 5 ราย)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2557