สำนักงาน ก.พ.- สำนักงบประมาณ และ สนร. ตรวจเยี่ยม นทร.สวิสฯ

 

ในระหว่างวันที่ 28 -31 พ.ค. 57 อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และ จนท. ฝ่ายการศึกษา ได้เดินทางไปต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงาน ก.พ. (ศกศ.) และสำนักงบประมาณ เพื่อเยี่ยมสถาบัน และ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาวิชาการโรงแรม ณ สถาบัน César-Ritz สถาบัน Glion และ สถาบัน Les Roches ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เยี่ยม นทร. ที่ฝึกงานการโรงแรม อยู่ ณ กรุงเจนีวา ด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ของทุกสถาบัน และ นายจ้างที่รับ นทร. ฝึกงาน ที่คณะฯได้พบชื่นชมนักเรียนไทยที่มีความขยัน ใฝ่ใจในการศึกษาเป็นอย่างดี (ภาพบน : บรรยากาศ ณ สถาบัน Les Roches )

 

ภาพบรรยากาศ ณ สถาบัน César-Ritz

 ภาพบรรยากาศ ณ สถาบัน Glion

 

ภาพบรรยากาศการเยี่ยม นทร ที่กำลังฝึกงานที่ Geneva

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มิถุนายน 2557