เลขาธิการ ก.พ. เยี่ยม สนร. และ นทร. ODOS FRANCE

 การตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ของ เลขาธิการ ก.พ. และคณะ

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) และคณะ ประกอบด้วยรองเลขาธิการ ก.พ. (นางสาวรังสิมา จารุภา) ผอ. สลธ. (นางปองลักษณ์ ควรสนธิ) และ จนท. จากสำนักงาน ก.พ. อีก 2 ท่าน ได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงสนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี อท. ณ กรุงลอนดอน (ดร. ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์) อทศ. ณ กรุงปารีส ( นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) คอยให้การต้อนรับที่สนามบิน จากนั้น จึงเดินทางต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( เลขที่ 8 Rue Greuze 75016 PARIS ) เพื่อตรวจเยี่ยม สนร. ฝรั่งเศส

 

ในภาคเช้าอทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) กล่าวรายงาน ภาระงานดูแลนักเรียนที่กำลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นเลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) ได้ให้แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ เช่น การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว การระมัดระวังในการกระจายข่าวสารข้อมูล และข้อเท็จจริงต่างๆ เป็นต้น คณะได้มีการปรึกษาหารือและพูดคุย ตลอดจนให้ข้อเเนะนำที่เกี่ยวกับการดูแลและจัดการการศึกษา และการจัดการภาระงานต่างๆ ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนด้วย

 

ในภาคบ่าย เลขาธิการ ก.พ. และคณะ ได้ เดินทางไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( เลขที่ 18 rue Alberic -Magnard 75016 PARIS) ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ( นายอภิชาติ ชินวรรโณ) จากนั้นได้มีการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ และได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

 

 

 
 

 
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เลขาธิการ ก.พ. และคณะได้ออกเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงปารีสไปเมืองเลอมองส์ เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3) จำนวนทั้งสิ้น 17 ราย ซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตรภาษาและเตรียมความพร้อมทางวิชาการ 3 ราย และอีก 4 ราย  กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีที่ 1       ในสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา ( IUT- Le Mans)

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ ก.พ. ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนว่า ขอให้ตระหนักในโอกาสในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ โดยขอให้ศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ รวมทั้ง กลับไปประกอบอาชีพในประเทศไทย ทั้งนี้ นักเรียนยังได้รับโอกาสที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับราชการด้วย จากนั้น จึงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนักเรียน

 

 

ในตอนท้ายผู้แทนนักเรียนได้เล่าถึงประสบการณ์ชีวิต การปรับตัวในฐานะนักเรียนต่างชาติ ซึ่งต้องปรับตัวในการเรียน การมีเพื่อนต่างชาติ และการใช้ชีวิตประจำวัน และได้กล่าวขอบคุณเลขาธิการ ก.พ. และคณะที่กรุณาเดินทางมาเยี่ยม และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยเฉพาะโอวาทของเลขาธิการ ก.พ. ซึ่งทางนักเรียนจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสต่อไป จากนั้น ผู้แทนนักเรียนได้พาคณะเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (IUT- Le Mans) ด้วย

 

 

 

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2557