การขอทำ Post-Doctoral หลังสำเร็จปริญญาเอก

อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 วันที่ 18 ส.ค.52 ได้ทบทวนมติหลักเกณฑ์การอยู่ฝึกอบรมวิจัยระดับ Postdoctoral เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้

 

1. เจ้าสังกัดสนับสนุน ซึ่งโครงการวิจัยเป็นความต้องการของสังกัดเป็นอย่างยิ่ง และควรเป็นเรื่องที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ ทั้งนี้ นักเรียนทุนรัฐบาลจะต้องจัดส่งโครงการวิจัยให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณา
2. เป็นการวิจัยสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
3. เมื่อคำนวณระยะเวลาที่จะกลับไปปฏิบัติราชการชดใช้จากการศึกษาและฝึกอบรมวิจัยระดับ Postdoctoral แล้วจะต้องกลับไปปฏิบัติราชการชดใช้ครบไม่เกินอายุ 60 ปี
4. ระยะเวลาการวิจัยมีกำหนดไม่เกิน 2 ปี โดยไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใดๆ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน
5. เป็นผู้ที่ศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนดด้วยทุนรัฐบาล
ทั้งนี้ อ.ก.พ.ฯ เห็นชอบให้มอบอำนาจให้เลขาธิการ ก.พ.หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมายเป็นผู้พิจารณา หากอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น กรณีนอกเหนือจากนี้ มอบให้เลขาธิการ ก.พ. หรือรองเลขาธิการ ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมายเป็นผู้พิจารณาตามเหตุผลความจำเป็น