การขออนุมัติไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนฯ

สำนักงาน ก.พ. มอบให้ สนร.ฯ พิจารณาอนุมัติ กรณี นทร. ขออนุมัติไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนอกประเทศศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขในการอนุมัติ ดังนี้
– จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาที่กาลังศึกษาอยู่ และสามารถโอนหน่วยกิตได้
– ไม่ทำให้เสียเวลามากขึ้น
– อนุมัติให้ไปศึกษาเพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตรที่ศึกษา
– ให้เบิกค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นโดยประหยัด ได้แก่ ค่าเดินทางไป-กลับ และค่าใช้จ่ายประจำเดือนในอัตราของประเทศที่จะไปศึกษา ทั้งนี้ หากสถานศึกษาไม่ได้บังคับตามหลักสูตรจะไม่สามารถเบิกค่าเดินทางไป-กลับได้
– เมื่อ สนรฯ อนุมัติแล้วให้แจ้ง สกพ. ทราบต่อไป
สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในประเทศที่ไม่มี สนรฯ ให้ยื่นคาร้องไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเรื่องไปยัง สกพ. เพื่อพิจารณาต่อไป