การขอพักการศึกษาชั่วคราว

การขอพักการศึกษาชั่วคราว

อ.ก.พ.ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2539 วันที่ 30 พ.ค. 39 กำหนดหลักการในกรณี นทร. พักการศึกษาชั่วคราวว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งตั๋วโดยสารเครื่องบินในระยะเวลาที่พักการศึกษาชั่วคราวนี้ อนึ่ง การพักการศึกษาชั่วคราวมี 4 กรณี คือ
1. พักการศึกษาเนื่องจากป่วยและแพทย์ ก.พ. ให้ความเห็นว่าควรให้พักการศึกษาชั่วคราว ซึ่งรวมถึงกรณีการลาคลอดบุตรด้วย
2. พักการศึกษาชั่วคราวเนื่องจากสมัครสถานศึกษาในภาคถัดไปไม่ทัน หรือ ไม่มีสถานศึกษาตอบรับเข้าศึกษาต่อเนื่อง
3. พักการศึกษาเนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องวีซ่า ปัญหาเรื่องการเรียน ฯลฯ
4. พักการศึกษาเนื่องจากมีการย้ายประเทศศึกษาทำให้เทอมการศึกษาของประเทศที่จะไปศึกษาไม่ตรงกัน