การขออนุมัติฝึกอบรม/ฝึกงาน/ดูงานหลังสำเร็จการศึกษา

อ.ก.พ.ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2525 วันที่ 30 มีนาคม 2525 มีมติมอบอำนาจให้ สนรฯ พิจารณากรณีนักเรียนที่จะขออยู่ฝึกอบรมหรือดูงานต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาโดยจะต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะอยู่ฝึกอบรมหรือดูงานได้
นักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ฝึกอบรมหรือดูงานนั้นจะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลา สถานที่ หรือแนวการดูงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติก่อน

สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาลขออยู่ฝึกงาน ดูงาน มีดังต่อไปนี้

1.นักเรียนมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ/สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 60 วัน
2.มีสถานที่ดูงานตอบรับให้ดูงานโดยระบุเวลาชัดเจน และมีโครงการดูงาน-ฝึกงาน จากสถานที่ดูงาน-ฝึกงาน ประกอบการพิจารณาโดยสังเขป รวมทั้งความเห็นเจ้าสังกัดสนับสนุนให้ดูงาน-ฝึกงาน
3. จะต้องเป็นการดูงาน-ฝึกงาน ในประเทศที่ศึกษา
4. ระยะเวลาดูงาน-ฝึกงาน ไม่เกิน 6 เดือน
5. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ใช้เวลาศึกษาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ ก.พ.กำหนด สำหรับการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเอก อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ดูงาน-ฝึกงานหลังจากสำเร็จการศึกษา
6. นักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูงาน-ฝึกงานเอง