การเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา

สกพ. พิจารณามอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของ สนรฯ ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ นทร. และ นทล. กลับประเทศไทยได้ ทุกปีในระหว่างการศึกษา แล้วแจ้งให้ สกพ.ทราบ โดยพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ

1. ให้นักเรียนมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดระยะเวลาที่จะเดินทางไปและกลับชัดเจน สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีหนังสือให้คำยินยอมจากผู้ปกครองด้วย
2.การกลับประเทศไทยไม่ทำให้เสียผลการเรียน เสียเวลาศึกษาเพิ่มขึ้น และไม่กระทบต่อโครงการ รวมทั้งไม่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณเพิ่มขึ้น
3.นักเรียนออกค่าเดินทางไป-กลับเอง โดยได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามปกติ
4.จะต้องรายงานตัวต่อ สกพ. ในโอกาสแรกที่จะกระทำได้เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว  ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป