การขออนุมัติศึกษาภาคฤดูร้อน

อ.ก.พ.ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2515 วันที่ 30 พ.ค. 15 กำหนดหลักการในการพิจารณาอนุมัติการศึกษาภาคฤดูร้อน ดังนี้

 

1. จะต้องเป็นการช่วยให้สำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น
2. วิชาที่ขอศึกษา จะต้องเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตร และสามารถนับเข้าในโปรแกรมการศึกษาได้  และต้องมิใช่เป็นการศึกษาแบบ Audit
3. ต้องศึกษา ณ สถานศึกษาเดิม