การขออนุมัติไปร่วมประชุม หรือ สัมมนาทางวิชาการ

ก.พ. พิจารณาอนุมัติเรื่องการไปร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอก เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ดังนี้

 

1.) หากการไปประชุมทางวิชาการ เป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ทุกอย่าง เช่น ค่าเดินทางไป-กลับ โดยประหยัด และเบิกได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร
2.) กรณีไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร  แต่นักเรียนมีความจำเป็น หรือจะเป็นประโยชน์ สามารถเบิกจ่ายได้ 1 ครั้ง โดยราชการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าลงทะเบียน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ให้นักเรียนทุนรัฐบาลรับผิดชอบเอง และมอบอำนาจสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ พิจารณาไปได้ ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น (หนังสือที่ กศ. 3/268 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549)