วีซ่าและสิ่งที่ควรทราบ

ระเบียบการขอวีซ่าและประเภทของวีซ่า – ที่อยู่และสถานที่ติดต่อในการขอวีซ่า
Embassy of Switzerland , 35 North Wireless Road , Bangkok 10330, Thailand
Postal address Embassy of Switzerland , P.O. Box 821 , Bangkok 10501, Thailand

Tel. : +66 2 674 69 00 +66 2 674 69 02 (visa) / Fax : +66 2 674 69 01 Opening hours for public Monday-Friday 09:00-11:30 / Saturday and Sunday closed


ประเภทของวีซ่าเข้าสวิตเซอร์แลนด์

1. วีซ่าท่องเที่ยว ขอได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน ผู้ที่ได้รับวีซ่าท่องเที่ยวไม่มีสิทธิ์ทำงานรับจ้างใดๆ ในสวิส หากทางการพบมีความผิดตามกฎหมาย และถูกส่งกลับประเทศทันทีรวมทั้งผู้ที่วีซ่าหมดแล้วลักลอบอยู่ต่อด้วย

2. วีซ่าสำหรับนักธุรกิจ อนุญาตให้อยู่ได้ 14 วัน – ไม่เิกิน 3 เดือน

3. วีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงาน อายุขอวีซ่าขึ้นอยู่กับนายจ้าง บริษัท ที่จะระบุตามสัญญาการว่าจ้าง หากหมดอายุผู้ว่าจ้างก็ต้องดำเนินการต่ออายุวีซ่าให้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากทางการของประเทศสวิตฯ ด้วย

4. วีซ่านักเรียน มีกระบวนการสำคัญๆ ดังนี้

1. ติดต่อกับทางโรงเรียน/สถาบันการศึกษา เพื่ออกเอกสารรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเข้าศึกษาจริง ปกติเมื่อได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาใดๆ แล้ว สถาบันนั้นจะมีข้อแนะนำ รวมถึงเอกสารที่จะใช้ในการขอวีซ่าด้วย

2. นำหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษาไปยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตสวิส ประจำประเทศไทย

3.ในบางกรณีสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ช่วยดำเนินการติดตามการอนุมัติวีซ่าโดยตรงต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อแจ้งอนุมัติต่อสถานทูตฯ ในประเทศไทยต่อไป

4.จะต้องมีการแสดงสถานภาพทางทรัพย์สิน(กรณีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนองค์กร ทุนมหาวิทยาลัยต่างๆ รัฐบาลไทย องค์กรต่างๆ จะมีหนังสือรับรองการเงินแนบประกอบการขอวีซ่าด้วย)

5.ค่าวีซ่าประมาณ 110 ฟรังก์สวิส (Non-refundable) และ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง จะเก็บอีก 95 ฟรังก์เมื่อทำการขอ Residence Permit

6.ผู้ขอจะได้รับอนุมัติเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีระยะเวลา 3 เดือน

*** ข้อควรทราบ *** 

1. การขอวีซ่านักเรียนเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ปกติจะใช้ระยะเวลาพอสมควร ( 3-4 เดือน อย่างต่ำ) การทำวีซ่านักเรียนสำหรับประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั้น ผู้อนุมัติวีซ่ามิใช่กงสุล สวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย แต่เป็นหน่วยงานตำรวจในเมืองที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ โดยสถานศึกษาที่นักเรียนสมัครจะดำเนินเรื่องให้ ดังนี้

2. เมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว สถานศึกษาจะส่งเรื่องขออนุมัติวีซ่าไปยังหน่วยงานตำรวจในเมืองที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ หน่วยงานตำรวจจะแจ้งการอนุมัติวีซ่าไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่เบิร์น และกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งเรื่องการอนุมัติวีซ่ามายังสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ขั้นตอนการอนุมัติวีซ่าจากตำรวจจนถึงสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ในประเทศไทย ต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

3. หน่วยงานตำรวจในเมืองที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ หน่วยงานตำรวจจะแจ้งการอนุมัติวีซ่าไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่เบิร์น และกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งเรื่องการอนุมัติวีซ่ามายังสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ขั้นตอนการอนุมัติวีซ่าจากตำรวจจนถึงสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ในประเทศไทย ต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

4. ในขณะที่สถานศึกษาส่งเรื่องขออนุมัติวีซ่าไปยังหน่วยงานตำรวจนั้น สถานศึกษาก็จะส่งใบตอบรับมาให้นักเรียนด้วย ซึ่งนักเรียนจะต้องไปติดต่อสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ในประเทศไทย เพื่อประทับตราวีซ่า โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
* กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า (ขอรับได้ที่สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์)
* หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
* ใบตอบรับจากสถานศึกษา
* รูปถ่ายขนาด 1½ – 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
* หนังสือรับรองฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนทุนรัฐบาลรับหรังสือรับรองที่สำนักงาน ก.พ.)

5. เมื่อนักเรียนยื่นวีซ่าแล้ว สถานทูตจะรับเรื่องไว้เพื่อรอการตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศของสวิสเซอร์แลนด์ โดยจะโทรศัพท์นัดหมายให้นักเรียนไปประทับตราวีซ่าภายหลัง โดยปกติสถานทูตจะประทับตราวีซ่าให้นักเรียนก่อนสถานศึกษาเปิดเรียน 1 สัปดาห์ ข้อควรระวัง
5.1 ในระหว่างศึกษาอาจจะสามารถทำงานได้ตามจำนวนชั่วโมงที่แต่ละรัฐกำหนดไว้
5.2 เมื่อนักเรียนจบตามหลักสูตรแล้ว สถานะทางวีซ่านักเรียนจะหมดทันที และต้องเดินทางกลับไทย
5.3 ห้ามใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาในภายหลังทุกกรณี เพราะวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นวีซ่านักเรียนและขอ Residence Permit การเจตนากระทำผิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและถูกส่งกลับประเทศ การขอ Residence Permit

ในช่วงแรกนักเรียนจะได้รับวีซ่าให้เข้าประเทศสวิตเซอร์มีอายุเพียง 3 เดือน เมื่อเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ก็จะต้องเตรียมดำเนินการขอ Residence Permit ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางการสวิตฯ โดยจะต้องยื่นเอกสารขอ Residence Permit ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยไปติดต่อยื่นเอกสารดำเนินการที่ Citizen’s Registry Office(Einwohnerkontrolle) ณ เมืองที่ศึกษาปัจจุบันหรือ ถ้าอาศัยในเมืองซูริค ให้ยื่นที่เทศบาลเมือง « Kreisbüro » ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องยื่นเอกสาร ดังนี้

1.หนังสือเดินทาง
2.บัตรนักเรียนที่สถานศึกษามอบให้ (Student ID Card)
3.สัญญาการเช่าบ้าน/ที่พัก
4.รูปภาพปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง
5.ค่าธรรมเนียม 95 ฟรังก์
6. หนังสือรับรองสถานภาพทางการเงิน มากกว่า 21,000 ฟรังก์/ปี (Bank Statement) สำหรับกรณีนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ทุนองค์กร ทุนมหาวิทยาลัยต่างๆ รัฐบาลไทย องค์กรต่างๆ จะมีหนังสือรับรองการเงินให้ หลังจากนั้น 2-3 สัปดาห์ นักเรียนจะได้ีรับแจ้งให้ไปรับ Residence permit ซึ่งมีอายุโดยทั่วไปประมาณ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้หากหลักสูตรการศึกษายาวกว่า ก็ต้องมีการต่ออายุตามกระบวนการที่ผ่านมาอีกครั้ง

ข้อควรทราบ
1. เมื่อมีการต่ออายุทุกครั้งจะต้องแสดงหลักฐานทุกอย่างใหม่หมดอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงหนังสือรับรองการเงินที่มีวงเงินมากกว่า 21,000 ฟรังก์ด้วย
2. ตามกฎหมายคนเข้าเมืองสวิตเซอร์แลนด์ สมาชิกของครอบครัวไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตามนักเรียนในฐานะคู่สมรส หรือบุตร ในฐานะการขอวีซ่านักเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ

*****************************************

การทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์กำหนดว่าในระหว่างเทอมการศึกษา นักเรียนต่างชาติอาจจะได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกเวลา (Part –time job) ไม่มากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การทำงานแบบเต็มเวลา (Full-time job) อาจจะไดรับอนุญาตในระหว่างพักการศึกษา เช่น ช่วงปิดเทอม อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องขออนุมัติต่อกรมแรงงานของสวิตเซอร์แลนด์ ( Cantonal Office for Economy and Labor) ก่อนให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย กรณีนักเรียนในระดับปริญญาตรี จะต้องศึกษา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศสวิสมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะมีสิทธิ์ขอ Work permit สำหรับนักเรียนระดับปริญญาโทขึ้นไป อาจจะขอ Work permit ได้ทันทีหากเป็นการทำงานในมหาวิทยาลัยที่ตนเองศึกษาอยู่

การทำประกันสุขภาพ นักเรียนที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 3 เดือน จะต้องทำประกันสุขภาพ การทำประกันสุขภาพเป็นข้อบังคับใช้ตามกฎหมายและถือว่าเป็นการทำประกันขั้นพื้นฐานที่ต้องมี กรณีที่นักเรียนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุทุกกรณีจะได้สามารถเบิกจากบริษัทประกันได้

นักเรียนสามารถเลือกทำประกันสุขภาพได้ตามอิสระ โดยปัจจุบันมีบริษัทประกันสุขภาพมากกว่า 90 แห่ง เสนอการทำประกันแบบหลากหลาย นักเรียนควรเลือกทำประกันแบบ Basic Insurance ซึ่งถือว่าเพียงพอตามข้อบังคับของทางการสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ค่าทำประกันสุขภาพเฉลี่ยประมาณ 90 ฟรังก์- 350 ฟรังก์ต่อเดือน แตกต่างกันตามประเภทการขอประกัน และ อายุผู้ขอประกัน(มากกว่า 30 ปี จะค่อนข้างแพงกว่า) ซึ่งผู้ขอทำประกันควรจะต้องศึกษาเงื่อนไขการทำประกันให้ดี ในบางครั้งบริษัทเอกชนหลายแห่งเสนอเพกเกจการทำประกันฯ แก่นักศึกษาต่างชาติ ทั้งนี้ นักเรียนสามารถขอข้อมูลรายละเอียดได้ที่สถาบันการศึกษาซึ่งมักจะมีรายชื่อบริษัทประกันที่จะเสนอการบริการนี้หลายแห่ง

ปกติหลังจากนักเรียนได้ลงทะเบียนศึกษาแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ สถานศึกษาจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกฎข้อบังคับในการทำประกันสุขภาพให้ทราบว่านักเรียนจะต้องทำประกันสุขภาพให้เรียบร้อยภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่เดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ กรณีที่นักเรียนละเลย หรือไม่ทำ สถานศึกษาจะบังคับให้นักเรียนจัดทำตามบริษัทที่สถานศึกษาเห็นสมควร

เว็ปไซท์เปรียบเทียบค่าทำประกันสุขภาพ www.comparis.ch


ค่าใช้จ่ายในการเรียนในสวิส
โดยทั่วไปการเรียนในสวิตเซอร์แลนด์ในสถาบันการศึกษาที่เป็นของรัฐซึ่งมีการเก็บค่าเล่าเรียน- ค่าธรรมเนียม เฉลี่ยต่อปีประมาณ 2,500 – 4,000 ฟรังก์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม Living costs อีกประมาณ 15,000- 17,000 ฟรังก์ รวมประมาณ/ปี เท่ากับ 17,500- 21,000 ฟรังก์ สำหรับนักเรียนที่เรียนโรงเรียนการโรงแรม สถาบันฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำ และเก็บค่าเล่าเรียนที่ค่อนข้างแพง จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 – 40,000 ฟรังก์ต่อปี(รายละเอียดค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบได้จากเว็ปไซท์ของแต่ละสถาบันการศึกษา) เงินตราและบัตรเครดิต

เงินตราของสวิตเซอร์แลนด์เรียกว่า “ฟรังก์สวิส” โดย 1 ฟรังก์สวิส เท่ากับประมาณ 31 บาท (อัตราเดือนสิงหาคม 2553) สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ตามธนาคารทุกแห่ง ธนาคารย่อยตามท่าอากาศยาน สถานีรถไฟตามเมืองใหญ่ และโรงแรมทั่วไป บัตรเครดิตที่สามารถใช้จ่ายได้จะต้องเป็นประเภทบัตรเครดิตที่ได้รับการยอมรับ อาทิ วีซ่า มาสเตอร์การ์ด การใช้บริการจากธุรกิจในสวิตเซอร์แลนด์ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ มักจะรวมค่าบริการไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ใช้บริการก็อาจให้ทิปเล็กน้อยเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจเท่านั้น

การคมนาคม สวิตเซอร์แลนด์ใช้ระบบขนส่งมวลชน รถไฟ รถเมล์ และเรือโดยสาร ถือว่าสะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว (การจราจรขับชิดขวา) ต้องเสียค่าธรรมเนียมในสถานที่จอดรถตามเมืองใหญ่ ระบบไปรษณีย์สวิสที่เชื่อถือได้ และมีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะทั่วไป สามารถตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และส่ง E-mail ได้จากตู้โทรศัพท์สาธารณะ

การแต่งกาย สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีอากาศหนาวจัดบนพื้นที่ภูเขาและที่สูงในฤดูหนาว การแต่งกายควรให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาว และตรวจดูสภาพความพร้อมของร่างกาย หากจำเป็นต้องขึ้นภูเขาที่สูงมาก (3,000 เมตรหรือสูงกว่า) เนื่องจากอากาศอาจมีปริมาณออกซิเจนต่ำ อาจเกิดปัญหาสุขภาพได้

ชุมชนไทย มีชาวไทยพำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 12,000 คน เป็นชายร้อยละ 20 หญิงร้อยละ 80 สมาคม/ชมรมไทยอยู่ประมาณ 15 แห่ง มีวัดไทย เช่น วัดศรีนครินทราวราราม ตั้งอยู่ที่เมือง Aarau โทรศัพท์ (+4162) 858-6030 วัดธรรมปาละตั้งอยู่ที่เมือง Kandersteg

1. สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครซูริค / Royal Thai Honorary, Consulate- General, Zurich โทรศัพท์ (+4143) 344-7000 โทรสาร (+4143) 344-7001
2. สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำนครเจนีวา Royal Thai Honorary. Consulate- General, Geneva โทรศัพท์ (+4122) 311-07263 / โทรสาร (+4122) 311-0049
3. สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองบาเซล Royal Thai Honorary Consulate โทรศัพท์ (+4161) 206-4565 / โทรสาร (+4161) 206-4546 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น Royal Thai Royal Embassy , Bern โทรศัพท์(+4131) 970-3030, 970-3411 / โทรสาร (+4131) 970-3035
4. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น (Royal Thai Embassy), Kirchstrasse 56, 3097 Liebefeld b. Bern, Switzerland โทรศัพท์ (04131) 970 3030-4 / โทรสาร (041 31) 970 3035