นทร. ป. เอกและงานวิจัย

ด้วย สนร. ฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อมูล Abstract ของ นทร. ในระดับปริญญาเอก  จึงขอความร่วมมือ นทร. ทุกท่าน โปรดจัดส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านภาษาไทยและฝรั่งเศส/อังกฤษ  รวมทั้ง Abstract  ในรูปแบบไฟล์ PDF  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้  มายังอีเมล์ oeaparis@orange-business.fr  ขอขอบคุณในความร่วมมือของ นทร. ทุกท่านมา  ณ ที่นี้
************************************

ชื่อ-สกุล : นายพัฒนพงศ์ จันทร์พวง/ Mr Pattanaphong Janphuang
แหล่งทุน
: ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
สถานศึกษา : Institute of Microengineering, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Switzerland / English name is Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2014
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(ENG)
Bulk Piezoelectric MEMS Harvesters Operating at Low Frequency for Energy Autonomous Systems
Abstract :

**************************************

ชื่อ-สกุล : นางสาววรัญญา อรรถเสนา / Ms Varunya Attasena
แหล่งทุน : ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
สถานศึกษา : Université Lumière Lyon 2, Lyon 2, France
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2015
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(FR)
Approches de partage de clés secrètes pour la sécurisation des entrepôts de données et de l’analyse en ligne dans le nuage
(ENG) Secret Sharing Approaches for Secure Data Warehousing and On-line Analysis in the Cloud
Abstract :

*******************************************

ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล /  Ms Kanchiyaphat ARIYACHAOKUN
แหล่งทุน : ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
สถานศึกษา
: l’École Doctorale Biologie Santé Biotechnologies -Toulouse –France
ปีที่สำเร็จการศึกษา :  2015
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(TH)
การจำแนกและลักษณะเฉพาะของ putative nucleomodulins ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis
(FR) Identification et caracterisation de nucleomodulines putatives chez la bacterie Mycobacterium tuberculosis
(ENG) Identification and characterization of putative nucleomodulins in Mycobacterium tuberculosis
Abstract :

***************************************

ชื่อ-สกุล : นายศิระณัฐ   วิทยาธรรมธัช / Mr. Siranat   WITTAYATAMATAT
แหล่งทุน :
ทุน ก.พ. ฯ
สถานศึกษา :
Faculté de droit Université Toulouse 1 Capitole , Toulouse/France
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 
2015
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(TH)
องค์กรด้านการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายฝรั่งเศสและกฎหมายไทย
(FR) Les autorités de la concurrence et de la consommation : étude comparative entre le droit français et le droit thaïlandais
(ENG) Competition and consumer protection authorities : comparative study between French law and Thai law

Abstract :

 

***********************************

ชื่อ – นามสกุล: นายสันติ เชื้อเต๊อะ / Mr. Santi CHUETOR
แหล่งทุน
: ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
สถานศึกษา  : Bioprocess and Chemical Engineering , Montpellier Supagro , Montpellier / France
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2015
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(TH) การปรับสภาพโครงสร้างแบบผสมทางเคมีและทางกลของฟางข้าว ในระบบกึ่งชื้น โดยศึกษาผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ทางการไหล และปฏิกิริยา
(ENG) Combination of chemo-mechanical pretreatments of rice straw in semi-humid pathway: effect on physicochemical, rheological properties and reactivity 
Abstract :

******************************************************

ชื่อ นามสกุล : น.ส. กิตติมา ไวไธสง / Ms Kittima Waithaisong
แหล่งทุน:
ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
สถานศึกษา Ecosystèmes et Sciences Agronomiques- Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier SupAgro)-Montpellier-France
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2015
ชื่อวิทยานิพนธ์
(TH) ผลกระทบของการปลูกพืชตระกูลถั่ว (กระถินเทพา) ต่อวัฏจักรฟอสฟอรัสในป่าผสม
(FR)
Effet de l’introduction d’une essence fixatrice d’azote sur le cycle du phosphore en plantations forestières tropicales
(ENG) The effects of N2-fixing tree (Acacia mangium) on phosphorus cycle in mixed forest plantations
Abstract :

 

******************************************************

ชื่อ-สกุล : นางสาวคนึงนิจ  แซ่เฮง  / Ms Khanuengnit SAE-HENG
แหล่งทุน : ทุน ก.พ. ฯ
สำเร็จการศึกษา :
Université Toulouse I Capitole
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
2016
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(TH)
กลไกการทำงานของระบบรัฐสภาในประเทศไทย
(FR) Le fonctionnement du régime parlementaire en Thaïlande.
Abstract :


***************************************
ชื่อ-สกุล :
นายจตุพล จันทร์ทิพย์  / Mr Jatupol  JUNTHIP
แหล่งทุน : ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
สำเร็จการศึกษา :
Ecole doctorale Sciences de la Matière, du Rayonnement et de l’environnement (ED SMRE 104) -Université Lille 1 Sciences et Technologies- Villeneuve d’Ascq , FRANCE
ปีที่สำเร็จการศึกษา :
2016
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(TH)
การเคลือบสิ่งทอด้วยพอลิอิเล็กโทรไลต์ของไซโคลเดกซ์ทรินเพื่อการควบคุมการปลดปล่อยของตัวยาสำคัญ
(FR)
Revêtements multicouches de polyélectrolytes de cyclodextrines sur textile pour la libération de principes actifs
(ENG)
Cyclodextrin polyelectrolytes multilayer coatings on textiles for the release of actives
Abstract :

******************************************

ชื่อ – สกุล : นางสาวพัชรี กองภาค  / Ms Patcharee KONGPARK
แหล่งทุน : ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
สำเร็จการศึกษา : Université de Montpellier, France
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2016
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(FR) Conditionnement de capteurs capacitifs dans des systèmes faible consommation.
(ENG) Capacitive sensors conditioning in low power systems.
Abstract :

*********************************************

ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรี ชัยชาญ / Ms Patcharee Chaichan
แหล่งทุน : ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ
สำเร็จการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิโมช เมืองลิโมช ประเทศฝรั่งเศส
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2017
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(TH)
การระบาดของ Toxoplasma gondii ในประเทศไทย
(FR) Epidemiologie du Toxoplasma gondii en Thailande
(ENG) Epidemiology of Toxoplasma gondii in Thailand.
Abstract :

**********************************************************

ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญนันท์  ภูผาจง / Ms Thanyanan PHUPHACHONG
แหล่งทุน : ทุนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สำเร็จการศึกษา : Ecole Normale Supérieure (ENS) Paris , Physics
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2017
ชื่อวิทยานิพนธ์ :
(TH)

(FR) Magnéto-spectroscopie de la matière de Dirac: graphène et isolants topologiques
(ENG) Magneto-spectroscopy of Dirac matter: graphene and topological insulators
Abstract :

*********************************************************