ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship 2021

ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูง ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นทุนวิจัยระยะสั้นตั้งแต่ 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับหลังปริญญาเอก (Post-doc) ไม่จำกัดสาขาวิชา สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป (2016, 2017, 2018, 2019, …)

Read more

ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/  หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar2020 กำหนดรับสมัครเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่

Read more

การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในการเดินทางไป หรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3 ลว. 5 มิ.ย 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว และตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนกำหนด  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด 131 ประกาศ สนร เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเดินทางไปหรือกลับ ตปท จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2563  

Read more

ประกาศสำนักงาน ก.พ เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 3)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 5 มิถุนายน  2563  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด   อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ณ

Read more

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19 นั้น  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานบินผ่าน บินเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้นลงในราชอาณาจักร ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้   ที่มาของข้อมูล :

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3

Read more

สนร. เปิดให้บริการหลังการผ่อนปรนมาตรการกักบริเวณ ในภาวะแพร่ระบาด COVID-19

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่มีการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ได้มีมาตรการกักบริเวณตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 สนร. จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน จากเดิมสำนักงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze Paris 75116 เป็นทำงานในที่พักอาศัย (Télétravail/work from

Read more

กิจกรรม Campus France Thailand : 2 กรกฎาคม 2563

Campus France  :  Exclusive Talk with Thai Students in France (A.E.T.F.) วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลาประเทศไทย 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ต่อเนื่องจาก “Preparation

Read more

แบบสอบถามคนไทยในฝรั่งเศสที่ประสงค์เดินทางกลับ ป. ไทย อย่างเร่งด่วน

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน  2563 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้ประกาศแจ้งให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในช่วงดังกล่าว ดำเนินการลงชื่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อการติดต่อเมื่อมีเที่ยวบินพิเศษไปยังประเทศไทย คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด  คลิ้กเพื่อลงชื่อ  สำหรับนักศึกษาโปรดแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายัง สนร. อีกทางหนึ่งด้วยที่อีเมล oeaparis@orange-business.fr ที่มาของข้อมูล :

Read more