การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

  ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี ตามที่สำนักงาน ก.พ.  มีมติอนุมัติปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษา ณ  ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

Read more

มาตรการจำกัดการออกจากที่พักอาศัยของรัฐบาลฝรั่งเศส (Confinement / Lockdown)

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรง เป็นระลอกที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Couvre-feu/curfew เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา และต่อมาได้ยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขเป็น การจำกัดการออกจากที่พักอาศัยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  30 ต.ค – 1

Read more

สาส์นจาก อท. วัชราพร รัตนยานนท์

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุนรัฐบาล ทุกคน ในโอกาสที่สำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้ดิฉันรักษาราชการแทนอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นมา ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งภารกิจสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งเป็นคนคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ดิฉันและเจ้าหน้าที่ สนร. พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่คาดหวังไว้

Read more

มาตรการ Couvre-feu พื้นที่ 8 แห่งในฝรั่งเศสตั้งแต่ 17 ต.ค 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นการระบาดระลอกที่ 2  รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Couvre feu/curfew  ในพื้นที่ 8 แห่ง ช่วงระหว่างเวลา 21.00 – 06.00 น. ในเบื้องต้น 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่

Read more

ประกาศการเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาช่วง Covid-19

ด้วยขณะนี้ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 19  เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สนร. ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านงด หรือชะลอการเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะดีขึ้น  อย่างไรก็ดี  หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา  ท่านจะต้องขออนุญาต สนร. ก่อน  และเมื่อได้รับอนุญาต จึงจะเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาได้  ในกรณีที่ท่านเดินทางกลับประเทศไทยและประสงค์จะกลับมาศึกษาต่อ ณ ประเทศที่ศึกษา  ท่านจะต้องขออนุญาตจากสำนักงาน ก.พ.

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more

ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship 2021

ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูง ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นทุนวิจัยระยะสั้นตั้งแต่ 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับหลังปริญญาเอก (Post-doc) ไม่จำกัดสาขาวิชา สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป (2016, 2017, 2018, 2019, …)

Read more

ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/  หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar2020 กำหนดรับสมัครเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่

Read more

การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในการเดินทางไป หรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3 ลว. 5 มิ.ย 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว และตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนกำหนด  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด 131 ประกาศ สนร เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเดินทางไปหรือกลับ ตปท จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2563  

Read more

ประกาศสำนักงาน ก.พ เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 3)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 5 มิถุนายน  2563  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด   อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ณ

Read more