โครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer (NBI YES) สำหรับนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI)  เป็นมูลนิธิไม่แสวงกำไรและมุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างภาวะการนำ ภาวะการบริหาร บนฐานคุณธรรม ให้แก่ผู้บริหารและเยาวชนในหลักสูตรต่างๆ สถาบันฯ ได้จัดโครงการระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในชื่อโครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer

Read more

ตารางสรุปทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยและเวลาเปิดรับสมัคร

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำตารางทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาในต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ดังนี้ เพื่อดูรายละเอียดทุนคลิ้ก https://www.ocsc.go.th/scholarship-temp  

Read more

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ดังรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  กำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม – 19 เมษายน 2562 2. ตำแหน่ง

Read more

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ Université Paris-Saclay ประเทศฝรั่งเศส

Université Paris-Saclay มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส มอบทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน (ยกเว้นด้านการฝึกอบรม สายวิชาชีพ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019 มูลค่าทุนการศึกษา : มูลค่า 10,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 356,000 บาท) ระดับการศึกษา/สาขาวิชา : ปริญญาโท

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2562  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more

รับสมัครนักศึกษาหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ สอท ณ กรุงราบัต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต รับสมัครนักศึกษาหรือบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่ สอท ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก โดยมีขอบเขตการทำงาน สรุปประเด็นการเมือง/เศรษฐกิจ งานกงสุล อาทิ การรับคำร้องวีซ่า งานหนังสือเดินทาง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างคนไทย และการแปลเอกสารราชการไทย/โมร็อกโก การประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานทูตฯ

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ป . เอก 3 ตำแหน่ง

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3  อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่คุณกชกร ธรรมโอรส สำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร อาคาร 2 (ตึกพิจารพาณิชย์) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์

Read more

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในงานวิจัย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะนิสัยแบบฟื้นคืนพลัง ความหมายในชีวิต และปัญหาทางจิตใจของนักเรียนทุนที่ศึกษาต่อต่างประเทศ”  กับกลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่อายุเกิน 18 ปี ขึ้นไปที่ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 200 คน  โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์เรื่อง ลักษณะนิสัยแบบฟื้นคืนพลัง ความหมายชีวิต และปัญหาทางจิตใจ

Read more

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข่าว การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562  ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562  ดังนี้ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น

Read more