2552 : นักเรียนไทย และ สนทฝ. เข้าคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 คณะกรรมการบริหารสมาคม นักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( สนทฝ) นำโดย นายพงศกร สรรวิทยากุล -นายกสมาคมฯ และนักเรียนไทยรวม 15 ราย ได้เข้าคารวะเอกอัครราชทูต ประจำกรุงปารีส

Read more

2552 : คารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์)

  ตามที่ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์ มา ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และ ได้เดินทางมาถึง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 นั้น

Read more