2553 : วันชาติไทย ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติในนาม วันชาติไทย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปี 2553 นี้ ได้จัดพิธีในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ

Read more

2553 : ประชุม นทร. สังกัดทุนความต้องการภาครัฐ ศึกษาในสวิตฯ

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และภริยา ได้กรุณาให้เกียรติเปิดทำเนียบเอกอัครราชทูตให้การต้อนรับ และเป็นประธานในการการประชุมประจำปีนักเรียนทุนรัฐบาล ตามความต้องการของส่วนราชการที่ศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ณ สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาล ติดตามผลความก้าวหน้าทางการศึกษา อุปสรรคในการศึกษา เพื่อแนะแนวทางในการศึกษา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามโครงการที่ราชการกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้

Read more

2553 : รมช.ศึกษาธิการ ฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเยี่ยม นทร.

  เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2553 นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2553 ตามวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสในเรื่องการศึกษาสายวิชาชีพ   ในวันที่ 13 กันยายน 2553

Read more

2553 : กระทรวงศึกษาธิการ และ สนร. เยี่ยม นทร. สวิตฯ

  การเดินทางไปเยี่ยม นทร. หนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ศึกษา ณ เมืองบริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   วันที่ 15 มิถุนายน 2553 นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ อทศ. ณ กรุงปารีสและเจ้าหน้าที่การศึกษา

Read more

2553 : ประชุม นทร. ODOS ที่จะสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ณ กรุงปารีส      สนร. ฝรั่งเศสได้จัดการประชุมสัมมนา นทร. หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความมุ่งหมายของทุนเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-51 และ 2551-52 ตามวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนการเรียนรู้ประสบการณ์ของ

Read more