วันชาติไทย 2557 : Fête Nationale 2014

  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติในนาม วันชาติไทย ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ได้จัดพิธีในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และจัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลในภาคเช้า และในภาคบ่าย เอกอัครราชทูต

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จฝรั่งเศส

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2557 ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายอภิชาติ ชินวรรโณ ) และ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา (นางรุจิรัตน์

Read more

สำนักงาน ก.พ. ( ศกศ ) ตรวจเยี่ยม นทร. โอดอส ฝศ.

เมื่อวันที่ 8-12 กันยายน 2557 สำนักงาน ก.พ. โดย นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาและบริหารความรู้ในต่างประเทศ (ศกศ.) และคณะ ได้เดินทางมาสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1ทุน ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา

Read more

สัญญาความร่วมมือ สนร. และ CampusFrance

   เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 Rue Greuze 75116 Paris อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่องค์กร

Read more

สวทช. และ สนร. ตรวจเยี่ยม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประสานขอความร่วมมือมายังสำนักงาน ก.พ. ขอให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส จัดการประชุม นทร. กระทรวงวิทย์ฯ ที่กำลังศึกษาในประเทศฝรั่งเศสจำนวน 32 ราย ในการนี้ อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมดังกล่าวเพื่อให้ จนท.

Read more

สำนักงาน ก.พ.- สำนักงบประมาณ และ สนร. ตรวจเยี่ยม นทร.สวิสฯ

  ในระหว่างวันที่ 28 -31 พ.ค. 57 อทศ. ณ กรุงปารีส (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) และ จนท. ฝ่ายการศึกษา ได้เดินทางไปต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงาน ก.พ. (ศกศ.) และสำนักงบประมาณ เพื่อเยี่ยมสถาบัน และ

Read more

เลขาธิการ ก.พ. เยี่ยม สนร. และ นทร. ODOS FRANCE

 การตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ของ เลขาธิการ ก.พ. และคณะ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) และคณะ ประกอบด้วยรองเลขาธิการ ก.พ. (นางสาวรังสิมา จารุภา) ผอ. สลธ.

Read more