แบบฟอร์มสำหรับ นทร

แบบฟอร์มสำหรับ นทร  โปรดเลือกใช้แบบฟอร์มท้ายนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว -รายงานตัวเมื่อเดินทางมาถึงฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ -ขอเปลี่ยนสาขาวิชา -ขอย้ายสถานศึกษา -ขอขยายระยะเวลาศึกษา / ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น -ขอศึกษาภาคฤดูร้อน -ขอยุติการศึกษา -ขออนุมัติเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา -ขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ไม่มีแบบเป็นการเฉพาะ -รายงานการสำเร็จการศึกษา -ขออนุมัติไปเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ -ขอร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ -รายงานผลการศึกษาสำหรับ

Read more

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส

เกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่เป็นมาตรฐานได้แก่เกณฑ์ของสภายุโรป CECR ที่แบ่งระดับความรู้เป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ ระดับเริ่มต้น A1 และ A2 ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 100-350 ชั่วโมง ระดับกลาง B1 และ B2   ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 400 –

Read more

กิจกรรม TSAC 2017 -Geneva Switzerland

  การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6   ตามที่ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปจะจัดประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน – Innovation for sustainable life ” ระหว่างวันที่ 1 –

Read more