การเยี่ยม นทร. และผู้บริหารสถาบันศึกษา ในสวิสฯ

ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1อำเภอ 1ทุน (รุ่น 3 และรุ่น 4.3) ศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ สมาพันธรัฐสวิส     ภาพซ้าย :

Read more

ปั่นเพื่อพ่อ -Bike for Dad

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดกิจกรรม Bike for Dad เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา14.15–

Read more

วันชาติไทย 2558 : Fête Nationale

  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติในนาม วันชาติไทย (Fête Nationale) ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้จัดพิธีในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงาน UNESCO

Read more

การตรวจเยี่ยมนักเรียนของคณะสำนักงาน ก.พ.

           ตามที่สำนักงาน ก.พ. นำโดย คุณวัชราพร รัตนยานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญ – ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ –ศกศ.) คุณชัยวุฒิ อธิสุข (ผอ. กองการเจ้าหน้าที่) คุณอัญชลี อุดมพร (หน. ฝ่ายบัญชี กลุ่มงานคลัง)

Read more

ประชุม นทร. โอดอส สวิตฯ (รุ่น3-4)

         ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา นทร. ที่กำลังศึกษาในสมาพันธรัฐสวิส (18 ราย) ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรม Best Western – Belle Vue เมือง Lugano

Read more

ตรวจเยี่ยม นทร. เมือง Tours

  ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ได้เดินทางไปเยี่ยม นักเรียนทุนรัฐบาลจำนวน 6 ราย ณ เมือง Tours โดยมี นทร. หนึ่งอำเภอ

Read more

ตรวจเยี่ยม นทร. เมือง Toulouse – Agen

 ในระหว่างวันที่ 16- 17 มิถุนายน 2558 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลจำนวน 7 ราย ที่กำลังศึกษา ณ เมือง Toulouse และ เมือง Agen ซึ่งเป็น นทร.

Read more

ตรวจเยี่ยม นทร เมือง Le Mans

      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 สนร. ฝรั่งเศส นำโดย อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ 2 ราย ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในเมือง Le Mans ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา

Read more

เลขาธิการ ก.พ. และคณะฯ ตรวจเยี่ยม สนร. ภูมิภาคยุโรป

  ระหว่างวันที่ 11-19 เมษายน 2558 สำนักงาน ก.พ. นำโดยเลขาธิการ ก.พ. (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) รองเลขาธิการ ก.พ. (ม.ล. พัชรภากร เทวกุล) ที่ปรึกษาระบบราชการ (นางสาววชิรา ตรีกรวิเศษภักดี) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน

Read more