ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการดูแลและการจัดการการศึกษา ฉบับปี 2551

ด้วยสำนักงาน กพ. ได้ออก ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในต่างประเทศ พ.ศ. 2551 และให้ใช้แทนข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 2538 สนร. จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ( ดังรายละเอียดท้ายนี้) 

Read more