การขอทำ Post-Doctoral หลังสำเร็จปริญญาเอก

อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 8/2552 วันที่ 18 ส.ค.52 ได้ทบทวนมติหลักเกณฑ์การอยู่ฝึกอบรมวิจัยระดับ Postdoctoral เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ ดังนี้   1. เจ้าสังกัดสนับสนุน ซึ่งโครงการวิจัยเป็นความต้องการของสังกัดเป็นอย่างยิ่ง และควรเป็นเรื่องที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้ ทั้งนี้ นักเรียนทุนรัฐบาลจะต้องจัดส่งโครงการวิจัยให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของส่วนราชการนั้น ๆ พิจารณา

Read more

การขอพักการศึกษาชั่วคราว

การขอพักการศึกษาชั่วคราว อ.ก.พ.ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2539 วันที่ 30 พ.ค. 39 กำหนดหลักการในกรณี นทร. พักการศึกษาชั่วคราวว่าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งตั๋วโดยสารเครื่องบินในระยะเวลาที่พักการศึกษาชั่วคราวนี้ อนึ่ง การพักการศึกษาชั่วคราวมี 4 กรณี คือ 1. พักการศึกษาเนื่องจากป่วยและแพทย์ ก.พ.

Read more

การขออนุมัติฝึกอบรม/ฝึกงาน/ดูงานหลังสำเร็จการศึกษา

อ.ก.พ.ฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2525 วันที่ 30 มีนาคม 2525 มีมติมอบอำนาจให้ สนรฯ พิจารณากรณีนักเรียนที่จะขออยู่ฝึกอบรมหรือดูงานต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาโดยจะต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ หรือ สถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 60 วัน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะอยู่ฝึกอบรมหรือดูงานได้ นักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ฝึกอบรมหรือดูงานนั้นจะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลา สถานที่ หรือแนวการดูงานให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุมัติไว้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติก่อน

Read more

การเดินทางออกนอกประเทศที่กำลังศึกษา

สกพ. พิจารณามอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของ สนรฯ ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ นทร. และ นทล. กลับประเทศไทยได้ ทุกปีในระหว่างการศึกษา แล้วแจ้งให้ สกพ.ทราบ โดยพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ คือ 1. ให้นักเรียนมีคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดระยะเวลาที่จะเดินทางไปและกลับชัดเจน สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีหนังสือให้คำยินยอมจากผู้ปกครองด้วย 2.การกลับประเทศไทยไม่ทำให้เสียผลการเรียน เสียเวลาศึกษาเพิ่มขึ้น

Read more

การขออนุมัติศึกษาภาคฤดูร้อน

อ.ก.พ.ฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2515 วันที่ 30 พ.ค. 15 กำหนดหลักการในการพิจารณาอนุมัติการศึกษาภาคฤดูร้อน ดังนี้   1. จะต้องเป็นการช่วยให้สำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น 2. วิชาที่ขอศึกษา จะต้องเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตร และสามารถนับเข้าในโปรแกรมการศึกษาได้  และต้องมิใช่เป็นการศึกษาแบบ Audit 3. ต้องศึกษา

Read more

การขออนุมัติไปร่วมประชุม หรือ สัมมนาทางวิชาการ

ก.พ. พิจารณาอนุมัติเรื่องการไปร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของนักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอก เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ดังนี้   1.) หากการไปประชุมทางวิชาการ เป็นข้อบังคับของหลักสูตรที่กำหนดไว้ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ทุกอย่าง เช่น ค่าเดินทางไป-กลับ โดยประหยัด และเบิกได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตร 2.) กรณีไม่ได้เป็นข้อบังคับของหลักสูตร  แต่นักเรียนมีความจำเป็น หรือจะเป็นประโยชน์

Read more

การขออนุมัติไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนฯ

สำนักงาน ก.พ. มอบให้ สนร.ฯ พิจารณาอนุมัติ กรณี นทร. ขออนุมัติไปศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนอกประเทศศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขในการอนุมัติ ดังนี้ – จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาที่กาลังศึกษาอยู่ และสามารถโอนหน่วยกิตได้ – ไม่ทำให้เสียเวลามากขึ้น – อนุมัติให้ไปศึกษาเพียง 1 ครั้ง ตลอดหลักสูตรที่ศึกษา

Read more