สิ่งที่น่ารู้

 สิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับสมาพันธรัฐสวิส   ข้อมูลเบื้องต้น : เมืองหลวง กรุงเบิร์น สมาพันธ์รัฐสวิส เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของทิวทัศน์ ภูเขาและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญอันดับต้นๆ ของโลก มาตรฐานค่าครองชีพสูง มาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง มีธุรกิจธนาคาร นาฬิกาที่มีชื่อเสียงของโลกในลำดับต้นๆ การคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นมและเนย และนโยบายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ชาวสวิสทั่วไปมีนิสัยรักความสงบ บ้านเมืองมีความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ  

Read more

ภาพรวมระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาในสวิสเซอร์แลนด์ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับอนุบาล (Pre-School Education) เป็นการศึกษาก่อนวัยเรียน โดยทั่วไปเด็กจะเข้าเรียนอนุบาล ตั้งแต่อายุ 3-6 ปี 2. ระดับประถมศึกษา (Primary Education) จัดเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กสวิสทุกคนจะต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่ออายุ

Read more

สถาบันการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์

การศึกษาวิชาการโรงแรมระดับปริญญาตรี สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรการโรงแรม เนื่องจากภูมิประเทศสวยงามและนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นต้นกำเนิดของหลักสูตรเรื่องการบริการการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้ศึกษาวิชาการบริการ การต้อนรับ การเงิน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งที่มีส่วนสำคัญในการเรียนการโรงแรมในสวิสคือ ความเป็นนานาชาติของนักเรียน เนื่องจากมีนักเรียนจากทั่วโลกมาศึกษา ทำให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการด้านการโรงแรมต่อไป ดังนั้น นักเรียนที่สำเร็จวิชาการโรงแรมจากสวิสเซอร์แลนด์ จึงมีประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีหลักสูตรและการฝึกอบรม

Read more

วีซ่าและสิ่งที่ควรทราบ

ระเบียบการขอวีซ่าและประเภทของวีซ่า – ที่อยู่และสถานที่ติดต่อในการขอวีซ่า Embassy of Switzerland , 35 North Wireless Road , Bangkok 10330, Thailand Postal address Embassy of Switzerland

Read more

สถาบันและหลักสูตร

ขอยกตัวอย่าง และรายละเอียดสถาบันการโรงแรมบางแห่ง ดังนี้ 1. Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) เป็นโรงแรมการโรงแรมแห่งแรกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 1893 โดยมีรัฐบาลรับรองปริญญาบัตร เน้นหลักสูตรการจัดการด้านการต้อนรับ เป็นหนึ่งอยู่ในกลุ่มของ Haute Ecole Spécialisée de Suisse

Read more