การประกันสุขภาพเมื่อมาศึกษาในฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสเป็นรัฐสวัสดิการ ที่มีระบบประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองรักษาพยาบาล จัดว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป สำหรับนักศึกษาที่มาศึกษาในฝรั่งเศส เรื่องประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   ในปีการศึกษา 2561-2562 เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษา ซึ่งจะเข้าที่อยู่ตัวในปี 2563    ในชั้นต้นนี้ ขอทำความเข้าใจกับศัพท์เรื่องประกันสุขภาพก่อน ประกันสุขภาพหลักและประกันสุขภาพเสริม 1.ประกันสุขภาพหลัก หรือที่รู้จักกันในนามว่า Sécurité sociale ซึ่งแท้จริงแล้ว  คำนี้หมายถึงกองทุนประกันสังคมซึ่งครอบคลุมสวัสดิการหลายอย่าง

Read more

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส

เกณฑ์การวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่เป็นมาตรฐานได้แก่เกณฑ์ของสภายุโรป CECR ที่แบ่งระดับความรู้เป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ ระดับเริ่มต้น A1 และ A2 ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 100-350 ชั่วโมง ระดับกลาง B1 และ B2   ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต่ำตั้งแต่ 400 –

Read more

เงินช่วยเหลืออาคารสงเคราะห์

นักศึกษาต่างชาติที่เช่าห้องพักเพื่อการอยู่อาศัย มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลืออาคารสงเคราะห์เช่นเดียวกับนักศึกษาฝรั่งเศส ประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ Allocation de logement à caractère sociale (ALS) Aide personnalisée au logement (APL) โดยดำเนินการขอเงินช่วยเหลือกับ Caisse d’Allocations Familiales เมื่อมีบัตรพำนัก

Read more

การศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ในปีการศึกษา 2557-58 มีสถาบันอุดมศึกษาในฝรั่งเศสที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและเป็นหลักสูตรที่รัฐให้การรับรองปริญญาบัตร (National Degree) จำนวนรวมกว่า 260 หลักสูตร  โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ ปริญญาตรี มีเปิดสอน 6 หลักสูตร ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ 5 หลักสูตร และ คอมพิวเตอร์ 1 หลักสูตร

Read more

การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางชั้นสูง Grandes Ecoles

Grandes Ecoles  มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ สถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงกว่าปริญญาตรี ที่สอนเฉพาะด้าน  โดยแรกเริ่มได้แก่ สถาบันที่ผลิตบัณฑิตออกมาเป็นผู้นำในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่  Ecole Centrale, Ecole Nationale d’Administration, Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Ecole

Read more

ระบบการศึกษาฝรั่งเศส (ระดับอุดมศึกษา)

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อพูดถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรป เรามักจะนึกถึง Bologna Process  หากเปรียบว่า ข้อตกลง Schengen นำไปสู่การเปิดพรมแดนให้ประชากรยุโรปเดินทางเข้าออก ตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพได้โดยไร้พรมแดนในกลุ่มประชาคม  ข้อตกลง Bologna ก็มีหลักการเดียวกัน คือนำไปสู่การเปิดพรมแดนการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถย้ายไปศึกษาในประเทศอื่นๆในประชาคม จึงจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างระบบการศึกษาเดียวกัน มีระบบหน่วยกิตเดียวกันที่เอื้อต่อการโอนย้ายหน่วยกิต แบ่งภาคการศึกษาเหมือนกัน  โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น

Read more

ระบบการศึกษาฝรั่งเศส (ก่อนวัยเรียน-มัธยมศึกษาตอนปลาย)

I) ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฝรั่งเศส การศึกษาในโรงเรียนของรัฐตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการศึกษาให้เปล่า ไม่เสียค่าเล่าเรียนและโรงเรียนจัดหาหนังสือให้ยืมใช้ตลอดปีการศึกษา  การสมัครเข้าศึกษาของผู้ที่พำนักในฝรั่งเศสเริ่มด้วยการลงทะเบียนที่ศาลาว่าการท้องถิ่น (Mairie) ในเขตภูมิลำเนาที่อาศัย เมื่อเด็กจบชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลจะส่งตัวต่อให้โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเดียวกัน เป็นอย่างนี้เป็นทอดๆ จนกระทั่งจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในกรณีที่ต้องการเรียนในโรงเรียนอื่นที่อยู่นอกเขตที่จัดไว้  สามารถยื่นคำขอเป็นกรณีพิเศษได้  การตอบรับกรณีพิเศษขึ้นอยู่กับความสามารถของโรงเรียนในการรับนักเรียน   ดังนั้น จึงไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ด้วยหลักการที่ว่า เด็กทุกคนไม่ว่าถือสัญชาติใดมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการศึกษา สำหรับการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ไม่คำนึงถึงเขตภูมิลำเนาและไม่มีการสอบคัดเลือก

Read more