นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น3) สวิตฯ สำเร็จการศึกษา

 สนร. ฝรั่งเศส ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนรัฐบาล (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน-รุ่น 3) ศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 15 คน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารและจัดการโรงแรม จากสถาบัน Les Roches – Switzerland

Read more

การเยี่ยม นร. ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นร. ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษา ณ เมือง Brest ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 และที่ศึกษา ณ เมือง

Read more

การเยี่ยม นทร ที่ศึกษา ณ เมือง Tours

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ทุนรัฐบาล (ก.พ./ สกอ. และทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) ที่ศึกษา ณ เมือง Tours ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 17

Read more

ประชุม ส.น.ท.ฝ ปี 2559 ณ Montpellier

   วันที่ 28 ตุลาคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) ได้เดินทางไปร่วมงาน การประชุมสามัญประจำปี 2559 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ท.ฝ) ณ Institut

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่ Chambéry

    เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2559 อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นายรังสฤษฏิ์ โนรีราษฏร์ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่น 3)

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่ Vichy (CAVILAM)

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ก.พ. ณัฐวุฒิ คล้ายขำ ที่ศึกษา ณ เมือง Vichy ในโอกาสเดียวกันนี้ได้

Read more

ลธกพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม นทร. ฝรั่งเศส

   ในเดือนกรกฎาคม 2559 เลขาธิการ ก.พ. (นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์) และ ผอ. สลธ. (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ) ผอ. ศกศ. (นางสาวธนิดา เตชะโชควิวัฒน์) และเจ้าหน้าที่จาก ศกศ. และ ศสส.

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“คิดบวก คิดดี มีสุข”

การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “คิดบวก คิดดี มีสุข” ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การประชุม Centre International d’Etudes Pédagogiques – CIEP 1 Avenue Léon Journault,

Read more

การเยี่ยม นทร. Brig Leysin และ Lausanne -สมาพันธรัฐสวิส

 เยี่ยมนักเรียนที่ Brig Leysin และ Lausanne สมาพันธรัฐสวิส ระหว่าง 19-22 ม.ค. 59 ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2559 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1อำเภอ 1

Read more

สัมมนา นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4 สวิส

  ในโอกาสที่ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่ศึกษาวิชาการโรงแรมในสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มทยอยสำเร็จการศึกษาในปี 2559 สนร. ได้จัดสัมมนาเรื่องการเตรียมความพร้อมและโอกาสในการทำงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในวันที่ 5 มี.ค. 59 ที่เมือง Fribourg

Read more