สถิติ นทร. ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562-63

สถิติ นทร. ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562-63 ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 นทร. กำลังศึกษาอยู่ในฝรั่งเศส จำนวน 27 คน นทร. กำลังศึกษาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 10

Read more