แบบสำรวจข้อมูลนักศึกษาไทย ที่ศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส และ สมาพันธรัฐสวิส

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ขอความร่วมมือจากนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษา-ฝึกอบรม หรือแลกเปลี่ยน ฯลฯ ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส โปรดกรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา การฝึกงาน หรือกิจกรรมทางการศึกษา  ซึ่งข้อมูลของท่านจะมีความสำคัญในการบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ  และ  เพื่อการกระจายข่าวสาร โดย สนร. จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวนี้ต่อสาธารณะ ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านในครั้งนี้ คลิกไปที่แบบฟอร์ม สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส มีนาคม

Read more

การปรับหลักเกณฑ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ขอประชาสัมพันธ์ข่าว สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ปรับปรุงใหม่และยกเลิกหลักเกฑณ์วิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 10 ลงวันที่ 10

Read more

ประกาศสำหรับ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

การรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษา ของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน  (รุ่น 3 และรุ่น 4) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ศธ) ได้มีประกาศทางเพจ Odos.moe เมื่อวันที่ 26

Read more

การเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย (หลังสำเร็จการศึกษา)

1) นทร. ที่สำเร็จการศึกษา จะต้องเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 20 วัน นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา (โดยวันที่ 20 จะต้องเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว) – วันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ถือเอาวันที่สถานศึกษารับรองว่าสำเร็จการศึกษา ตามที่ระบุใน Relevé de notes – วันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ถือวันสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

Read more

แบบสอบถามความพึงพอใจ (E survey2017)

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลและบุคลากรภาครัฐศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ สนร. ฝรั่งเศส ได้จัดทำแบบสำรวจปี 2560 ขอความเห็นของนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐที่มีต่อการให้ บริการของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ คำตอบและความเห็นของท่านเป็นข้อมูลลับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานผู้ดูแล นักเรียน ฯ โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านดำเนินการภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560   สนร. ได้นำส่งแบบสอบถาม (E

Read more

การเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย (กรณียุติการศึกษา)

1. แจ้งเจ้าของบ้านพัก / ผู้ดูแลหอพักว่าจะยุติการเช่าห้องพัก ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนกำหนดที่คาดว่าจะเดินทางออกจากประเทศฝรั่งเศส โดยการเขียนจดหมายลงทะเบียน (Avec avis de Réception) ทั้งนี้เพื่อจะได้รับเงินมัดจำ (Caution) คืนครบถ้วน 2. แจ้งขอยุติการศึกษาต่อ Service de Scolarité

Read more

แนวทางปฏิบัติในการโอนค่าใช้จ่าย

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  เรื่อง การโอนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ งวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2559 เป็นต้นไป ของนักเรียนทุนรัฐบาลศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางปฎิบัติในการส่งเงินให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ โดยให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.)

Read more

ระเบียบเรื่องการฝึกงานของ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน

โดยที่ระเบียบของสำนักงาน กพ. ว่าด้วยการดูแลจัดการการศึกษาของ นทร. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (เดือนธันวาคม 2548 ) มิได้ครอบคลุมเกี่ยวกับการฝึกงานของ นทร. ในโครงการฯ สนร. เห็นควรกำหนดหลักการในการดูแลจัดการการศึกษาเกี่ยวกับการฝึกงาน ดังนี้ 1. การดำเนินการเกี่ยวกับการหาสถานที่ฝึกงาน ระยะเวลาการฝึกงาน แผนงานและการวัดผล การฝึกงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของสถาบันการศึกษาที่

Read more

การเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา

ถึง นทร. ทุกท่าน ตามระเบียบการดูแลจัดการการศึกษานักเรียนทุนรัฐบาล นทร. ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเยี่ยมครอบครัว ในระหว่างปิดภาค หรือเดินทางไปทัศนศึกษาในต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือแจ้งขออนุมัติ สนร. ก่อนออกเดินทาง จึงขอให้ นทร. มีหนังสือขออนุมัติ สนร. ล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน

Read more

หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ (E-Passport)

ด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฝ่ายกงสุล ได้แจ้งให้ สนรฯ ทราบเรื่องหนังสือเดินทางระบบใหม่ คือ หนังสือเดินทางอิเลคทรอนิกส์ ( e-passport ) ซึ่งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงสูง เพราะมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพของผู้ถือหนังสือเดินทาง และจะอ่านได้จากเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ

Read more