การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนมกราคม – มีนาคม 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือน มกราคม – มีนาคม  2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม

Read more

ผู้แทนจากสถาบันภาษา C.A.R.E.L เยี่ยม สนร. ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันภาษา C.A.R.E.L (Centre audiovisuel de Royan pour l’étude des langues) เมือง Royan นำโดยผู้อำนวยการ (Dr. Gérard

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ป . เอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้รับการประสานจาก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (เงินงบประมาณ)  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑  ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก  ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์ ผ่านทางโทรศัพท์ (6683 098

Read more

ทุนการศึกษา (Programme Eiffel – 2018)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา (Programme Eiffel – 2018) จากหน่วยงาน Campus France  ซึ่งเป็นทุนการศึกษาปี 2561 ในระดับ ป.โท – ป.เอก  ณ ประเทศฝรั่งเศส  ในสาขาต่างๆ อาทิ กฏหมาย

Read more

ข่าวทุนการศึกษา ปี 2561 จากสำนักงาน ก.พ.

  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากสำนักงาน ก.พ. เรื่องทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยทุน UiS 43 ทุน และทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 199 ทุน รวม 242 ทุน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ธันวาคม

Read more

กระทรวงพาณิชย์รับ นศ. ฝึกงานในโครงการ “Thaitrade.com’s Internship 2018”

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว โครงการ “Thaitrade.com’s Internship 2018″ เพื่อรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์  Thaitrade.com B2B e-Marketplace อย่างเป็นทางการของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อจากทั่วโลก สามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งออกไทยได้อย่างคล่องตัวผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การประสานงานและการบูรณาการ การดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน

Read more

งาน International Conference UNSDGs 2017

ตามที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องงาน International Conference UNSDGs 2017 ซึ่งเป็นโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  (The 2nd International Conference Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable

Read more

สัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึก นทร. ปี 2560

 ด้วย สำนักงาน ก.พ. (ศกศ) ได้จัดโครงการ สัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 โดยรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษา ที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงปิดภาคฤดูร้อน เข้าร่วมโครงการฯ โดยสำนักงาน ก.พ. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสัมมนา (ไม่รวมค่าเดินทาง ไป- กลับประเทศที่ศึกษา- ประเทศไทย และค่าเดินทางไป-กลับจากที่พัก-สำนักงาน ก.พ.)

Read more

ประกาศรับสมัครข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความสนใจคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยจะพิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีส่วนราชการโดยแบ่งเป็นสำนักต่างๆ ตามรายละเอียดดังแนบท้ายนี้ [http://www.odos.moe.go.th/news_detail2.php?NewsTitleID=538->http://www.odos.moe.go.th/news_detail2.php?NewsTitleID=538] นทร. ที่สนใจเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ : 0

Read more