แบบสอบถามคนไทยในฝรั่งเศสที่ประสงค์เดินทางกลับ ป. ไทย อย่างเร่งด่วน

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน  2563 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสได้ประกาศแจ้งให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในช่วงดังกล่าว ดำเนินการลงชื่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อการติดต่อเมื่อมีเที่ยวบินพิเศษไปยังประเทศไทย คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด  คลิ้กเพื่อลงชื่อ  สำหรับนักศึกษาโปรดแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายัง สนร. อีกทางหนึ่งด้วยที่อีเมล oeaparis@orange-business.fr ที่มาของข้อมูล :

Read more

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน  2563 คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 1 – วันที่ 3 เม.ย 2563 ) คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 2 – วันที่ 6 เม.ย

Read more

แบบสอบถามคนไทยในฝรั่งเศสที่ประสงค์เดินทางกลับ ป. ไทย ภายในเดือน พ.ค. 2563

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้ประกาศแจ้งให้คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในช่วงดังกล่าว ดำเนินการลงชื่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อการติดต่อเมื่อมีเที่ยวบินพิเศษไปยังประเทศไทย คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด   https://www.facebook.com/ThaiEmbassyParis/posts/947378775681019 คลิ้กเพื่อลงชื่อ https://tinyurl.com/yawr6ya7 สำหรับนักศึกษาโปรดแจ้งข้อมูลเบื้องต้นมายัง สนร.

Read more

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 1 – วันที่ 3 เม.ย 2563 ) คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 2 – วันที่

Read more

ราชการฝรั่งเศสขยายอายุบัตรถิ่นพำนัก (Titres de séjour)

ทางราชการฝรั่งเศสได้ขยายอายุบัตรถิ่นพำนัก (titres de séjour) วีซ่าระยะยาว ใบอนุญาตให้พำนักในฝรั่งเศสได้ชั่วคราว และใบรับคำร้องขอบัตรถิ่นพำนัก ที่หมดอายุระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 15 พ.ค. 2563 ออกไป 180 วัน คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด ที่มาข้อมูล :

Read more

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19-30 เมษายน 2563 คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 1 – วันที่ 3 เม.ย 2563 ) คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 2 –

Read more

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 7– 18 เมษายน 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2563 คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศ (ฉบับที่ 1 – วันที่ 3 เมย

Read more

ประกาศสำหรับคนไทยในต่างประเทศ​ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  ได้มีประกาศแจ้งคนไทยในฝรั่งเศส ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทย โปรดชะลอการเดินทางไปยังประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องงดรับการลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองสำหรับเดินทางตั้งแต่บัดนี้ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป เมื่อมีการเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  / เมษายน 2563   

Read more

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 เมษายน 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2563

Read more

คำแนะนำของสำนักงานการบินพลเรือนฯ ในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ฉบับวันที่ 26 มี.ค. 63

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทย และได้มีข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป คลิ้กอ่านข้อกำหนดฉบับที่ 1  ทั้งนี้ สำนักงานการบินพลเรือนฯ ได้มีข้อแนะนำฉบับวันที่ 26 มี.ค. 63  คลิ้กอ่านคำแนะนำ

Read more