กิจกรรมพบปะนักเรียนและนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ (เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส) นำคณะนักเรียนและนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 91 คน

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ (สาขาวิชานิติศาสตร์)

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร

Read more

ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 กลุ่ม รวม 14 ทุน ดังนี้ กลุ่มที่ 1  จำนวน 5 ทุน 

Read more

กิจกรรมพบปะนักเรียนไทยในสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ครั้งที่ 2/2562)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ร่วมกับ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียน/นักศึกษาไทย ที่ศึกษาในสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 10.30 – 13.30 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ (ด้านเหมืองแร่) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ  สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งจำนวน 9 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 3

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุผู้ได้รับทุน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 ตำแหน่ง มีอัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท เปิดรับสมัคร: วันที่ 8-29

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฎิบัติการ ปี พ.ศ. 2562 จำนวน  50 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา – ผู้สำเร็จปริญญาตรี อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

Read more

ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 30 ทุน  รายละเอียดตามลิงค์เว็ปไซต์แนบท้ายนี้ http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar2019//fileStorage/pdf/announce.pdf บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/stscholar/scholar2019//themes/patana/ 

Read more