มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ป . เอก

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้รับการประสานจาก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (เงินงบประมาณ)  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑  ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก  ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.อำพร เสน่ห์ ผ่านทางโทรศัพท์ (6683 098

Read more

ทุนการศึกษา (Programme Eiffel – 2018)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา (Programme Eiffel – 2018) จากหน่วยงาน Campus France  ซึ่งเป็นทุนการศึกษาปี 2561 ในระดับ ป.โท – ป.เอก  ณ ประเทศฝรั่งเศส  ในสาขาต่างๆ อาทิ กฏหมาย

Read more

ข่าวทุนการศึกษา ปี 2561 จากสำนักงาน ก.พ.

  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ข่าวจากสำนักงาน ก.พ. เรื่องทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยทุน UiS 43 ทุน และทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 199 ทุน รวม 242 ทุน  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 ธันวาคม

Read more

การขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรในประเทศไทย และ การศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส

นักศึกษาจำนวนมาก ยังมีความเข้าใจที่สับสนเกี่ยวกับการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศฝรั่งเศส  ปริญญาบัตรวิศวกร Grande Ecole  และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในประเทศไทยอยู่  จึงขอให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม 2560 ดังนี้ ในประเทศไทย การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แตกต่างจากวิศวกรรมควบคุม พรบ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้ให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม

Read more

กระทรวงพาณิชย์รับ นศ. ฝึกงานในโครงการ “Thaitrade.com’s Internship 2018”

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้รับการประสานขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว โครงการ “Thaitrade.com’s Internship 2018″ เพื่อรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเว็บไซต์  Thaitrade.com B2B e-Marketplace อย่างเป็นทางการของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อจากทั่วโลก สามารถติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งออกไทยได้อย่างคล่องตัวผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การประสานงานและการบูรณาการ การดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน

Read more

ประกาศ สนร. เรื่อง เช็คของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

ด้วยสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส  ณ  วันที่ 30  กันยายน  2560  ปรากฏว่ามีรายการเช็คที่ผู้รับเงินรับไปแล้วยังไม่ได้นำไปเบิกเงินจากธนาคาร  โดยมีระยะเวลานานเกิน  10  ปี 7 เดือน ดังนี้ เช็คเลขที่ 6793454  ออกเช็คเมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2550

Read more

ตรวจเยี่ยมนักเรียน และร่วมการประชุมประจำปี ของ สนทฝ.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน (ม.เทคโนโลยีราชมงคล)  ทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่ศึกษา ณ เมือง Nancy และ Strasbourg และร่วมงานการประชุมวิชาการและการประชุมสามัญประจำปี

Read more

ตรวจเยี่ยม นทร. ศึกษา ณ เมือง Le Havre

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียน (ม.ราชมงคล) ทุนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษา ณ เมือง Le Havre เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะฯ ได้เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Le Havre

Read more

อทศ. ณ กรุงปารีส ท่านใหม่ (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย)

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560  สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส โดย อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) นำ อทศ. ณ กรุงปารีส ท่านใหม่ (นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย) เข้าคารวะและรายงานตัวต่อ เอกอัครราชทูต

Read more

การโอนเงิน MA งวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวด เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ.) จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3

Read more