โครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer (NBI YES) สำหรับนักศึกษาระหว่างปิดภาคเรียน

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute – NBI)  เป็นมูลนิธิไม่แสวงกำไรและมุ่งสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างภาวะการนำ ภาวะการบริหาร บนฐานคุณธรรม ให้แก่ผู้บริหารและเยาวชนในหลักสูตรต่างๆ สถาบันฯ ได้จัดโครงการระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในชื่อโครงการ NBI Youth-Leadership Empowerment Summer

Read more

ตารางสรุปทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยและเวลาเปิดรับสมัคร

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำตารางทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาในต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงอุดมศึกษา ดังนี้ เพื่อดูรายละเอียดทุนคลิ้ก https://www.ocsc.go.th/scholarship-temp  

Read more

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 100 อัตรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 100 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องสอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ดังรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับ 1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 80 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  กำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 15 มกราคม – 19 เมษายน 2562 2. ตำแหน่ง

Read more

แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าจากมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้า เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความเครียด ความผิดหวัง หรือผลกระทบทางด้านจิตใจจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่อหน่าย ท้อแท้ จนถึงขั้นทำร้ายตัวเองได้ มีการสำรวจพบว่ามีประชากรไทยอยู่ในภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 5  และจากงานวิจัยของธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคาดว่า ในปี 2020 โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกอันดับที่ 2 รองลงมาจากโรคหัวใจหลอดเลือด ในปัจจุบันโรคซึมเศร้าสามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ยา การรักษาทางจิตใจ หรือทั้งสองอย่างรวมกัน

Read more

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ Université Paris-Saclay ประเทศฝรั่งเศส

Université Paris-Saclay มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส มอบทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน (ยกเว้นด้านการฝึกอบรม สายวิชาชีพ) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจะเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2019 มูลค่าทุนการศึกษา : มูลค่า 10,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 356,000 บาท) ระดับการศึกษา/สาขาวิชา : ปริญญาโท

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวด เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2562  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more

การตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฝาก บ.ปูนซิเมนต์ไทย ณ สถาบัน HEC Paris

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนฝากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย ศึกษา ณ สถาบัน Hautes Etudes commerciales de Paris (HEC Paris) อทศ. ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบ

Read more

รับสมัครนักศึกษาหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานที่ สอท ณ กรุงราบัต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต รับสมัครนักศึกษาหรือบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่ สอท ณ กรุงราบัต ประเทศโมร็อกโก โดยมีขอบเขตการทำงาน สรุปประเด็นการเมือง/เศรษฐกิจ งานกงสุล อาทิ การรับคำร้องวีซ่า งานหนังสือเดินทาง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างคนไทย และการแปลเอกสารราชการไทย/โมร็อกโก การประสานงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานทูตฯ

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Toulouse วันที่ 6-7 มีนาคม 2562

ในระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ จนท. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ  นายกฤษณะ นามแฮด นทร. 1 อำเภอ

Read more