สนร. ฝรั่งเศส หารือกับผู้แทน บ. ExxonMobil Limited

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้แทน 2 รายของบริษัท ExxonMobil Limited (เลขที่ 54 ถ. สาธรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพ)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทธุรกิจน้ำมันและก๊าซในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วน Business Support Center

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Dijon

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเข้าร่วมฟังการบรรยายเปรียบเทียบระบบการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยนายณัฐวุฒิ คล้ายขำ นักเรียนทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานหลักสูตร ป. โท ปีที่

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การเสริมสร้างทัศนคติ และปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล

ด้วยสำนักงาน ก.พ. (ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้-ศกศ.) ได้จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ณ โรงแรม เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์และสถานที่ใกล้เคียง  โดยรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาในต่างประเทศ และเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 30 คน  และนักเรียนทุนรัฐบาลก่อนเดินทางไป 30 คน  รวมทั้งสิ้นประมาณ

Read more

การประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล ณ ห้องประชุมโรงแรม Novotel Pont de Sèvres เลขที่  13 Grande rue 92310 Sèvres

Read more

การประชุม นทร. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ณ กรุงปารีส

  ในโอกาสที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  น.ส. วิสา แซ่เตีย (ผู้อำนวยการฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ) และนายสมชาย อินจอหอ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ) เดินทางมาติดตามดูแล และเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนที่ศึกษาในทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ 18

Read more

การตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เมือง Nancy เมือง Tours เมือง Le Havre และ เมือง Brest

ในระหว่างเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน 2561 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเมืองมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ดังนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2561 เมือง

Read more

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) เชิญชวนเสนองานวิจัยหรือโครงการ ในการประชุม ATPER2018

สมาคมนักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป (ATPER) จะจัดการประชุม ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2561 นี้  จึงขอเชิญนักวิชาชีพไทยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในยุโรปเสนองานวิจัยหรือโครงการในที่ประชุม ATPER2018 ในหัวข้อ “Thailand Digital Health and Smart Society

Read more

การประชุมประจำปี 2561 นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3-4) ศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสได้จัดการประชุมประจำปี 2561 แก่ นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1  อำเภอ  1 ทุน รุ่นที่ 3 และ

Read more

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชม และ ประชุมร่วมกับ สนร. ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( มทร. ล้านนา) นำโดย ดร. เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาคณาจารย์ และ น.ส. รุ่งอรุณ กันทวัง

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2561 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 1. นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.ต./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน  ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน 

Read more