การเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Pau ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของ น.ส. สิริกร ชัสวิเศษ นทร. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมีโพลีเมอร์ ณ มหาวิทยาลัย Pau  et des Pays

Read more

การประท้วงในประเทศฝรั่งเศส

นับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ได้มีการประท้วงของกลุ่มสหภาพแรงงานฝรั่งเศสและกลุ่มอื่นๆ ประมาณ 200 กลุ่มเพื่อต่อต้านนโยบายการปฏิรูปการเกษียณของรัฐบาล โดยได้เดินขบวนประท้วงหลายครั้งในหลายๆ เมืองทั่วประเทศฝรั่งเศส และคาดว่าจะมีการเดินขบวนอีกในกรุงปารีสและเมืองใหญ่ เช่น Marseille  เมือง Lyon เมือง Nantes และอีกหลายเมือง  นอกจากนี้ ได้มีการประท้วงและการหยุดงานของระบบขนส่งมวลชนในฝรั่งเศส

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3

Read more

งาน Samaggi Academic Conference and Careers Fair ครั้งที่ 12

สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประกาศเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ร่วมส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการเข้าร่วมการแข่งขัน Abstract Competition ในงาน Samaggi Academic Conference and Careers Fair ครั้งที่ 12 (SACC 2020) ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันทิ่ปิดรับสมัคร วุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันอังคารที่

Read more

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนทั้งสิ้น 13 อัตรา (ตำแหน่งว่างครั้งแรก) โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 –  วันที่ 10 มกราคม 2563 ดังรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ : นิติกรปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 15,000

Read more

วโรกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส  ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและงานเลี้ยงรับรอง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

Read more

ทุนการศึกษา Emile Boutmy สถาบัน Sciences Po ประเทศฝรั่งเศส

สถาบัน Sciences Po ซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา มีชื่อเสียงอย่างมากทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครทุน Emile Boutmy scholarship  ซึ่งจะมอบทุนค่าเล่าเรียนแก่นักเรียนนานาชาตินอกสหภาพยุโรป ( European Union) ที่มีผลการเรียนดีเด่น ในระดับปริญญาตรีและโท ในปีการศึกษา 2020/2021  โดยทุนการศึกษา Emile

Read more

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 3 อัตรา

ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563 รายละเอียด https://agro.psu.ac.th/agro5/aboutus/news/31-jobs/192 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน

Read more

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 15 อัตรา โดยเป็นบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี  และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท เปิดรับสมัคร: วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read more