ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship 2021

ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูง ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นทุนวิจัยระยะสั้นตั้งแต่ 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับหลังปริญญาเอก (Post-doc) ไม่จำกัดสาขาวิชา สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป (2016, 2017, 2018, 2019, …)

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมืองบาเซิล เมืองซูริค และได้เข้าคารวะเอกอัครราชทูต ณ

Read more

ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/  หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar2020 กำหนดรับสมัครเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่

Read more

การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในการเดินทางไป หรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3 ลว. 5 มิ.ย 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว และตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนกำหนด  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด 131 ประกาศ สนร เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเดินทางไปหรือกลับ ตปท จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2563  

Read more

ประกาศสำนักงาน ก.พ เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 3)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องมาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 5 มิถุนายน  2563  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด   อ่านประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ณ

Read more

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

ตามที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด –19 นั้น  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานบินผ่าน บินเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักร หรือขึ้นลงในราชอาณาจักร ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้   ที่มาของข้อมูล :

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3

Read more

สนร. เปิดให้บริการหลังการผ่อนปรนมาตรการกักบริเวณ ในภาวะแพร่ระบาด COVID-19

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุนรัฐบาลศึกษาในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ตามที่มีการแพร่กระจายของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ได้มีมาตรการกักบริเวณตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 สนร. จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงาน จากเดิมสำนักงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เลขที่ 8 rue Greuze Paris 75116 เป็นทำงานในที่พักอาศัย (Télétravail/work from

Read more

กิจกรรม Campus France Thailand : 2 กรกฎาคม 2563

Campus France  :  Exclusive Talk with Thai Students in France (A.E.T.F.) วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลาประเทศไทย 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ที่ต่อเนื่องจาก “Preparation

Read more