การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

  ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี ตามที่สำนักงาน ก.พ.  มีมติอนุมัติปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล ที่กำลังศึกษา ณ  ประเทศฝรั่งเศส  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศเยอรมนี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

Read more

มาตรการจำกัดการออกจากที่พักอาศัยของรัฐบาลฝรั่งเศส (Confinement / Lockdown)

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรง เป็นระลอกที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Couvre-feu/curfew เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา และต่อมาได้ยกระดับมาตรการทางสาธารณสุขเป็น การจำกัดการออกจากที่พักอาศัยทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  30 ต.ค – 1

Read more

สาส์นจาก อท. วัชราพร รัตนยานนท์

สวัสดีค่ะ นักเรียนทุนรัฐบาล ทุกคน ในโอกาสที่สำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้ดิฉันรักษาราชการแทนอัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นมา ดิฉันรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งภารกิจสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลซึ่งเป็นคนคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ดิฉันและเจ้าหน้าที่ สนร. พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่คาดหวังไว้

Read more

มาตรการ Couvre-feu พื้นที่ 8 แห่งในฝรั่งเศสตั้งแต่ 17 ต.ค 2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ Covid -19  ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นการระบาดระลอกที่ 2  รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการ Couvre feu/curfew  ในพื้นที่ 8 แห่ง ช่วงระหว่างเวลา 21.00 – 06.00 น. ในเบื้องต้น 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่

Read more

ประกาศการเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาช่วง Covid-19

ด้วยขณะนี้ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 19  เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน สนร. ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านงด หรือชะลอการเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ จะดีขึ้น  อย่างไรก็ดี  หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา  ท่านจะต้องขออนุญาต สนร. ก่อน  และเมื่อได้รับอนุญาต จึงจะเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษาได้  ในกรณีที่ท่านเดินทางกลับประเทศไทยและประสงค์จะกลับมาศึกษาต่อ ณ ประเทศที่ศึกษา  ท่านจะต้องขออนุญาตจากสำนักงาน ก.พ.

Read more

การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563

สนร. ฝรั่งเศส ขอแจ้งเรื่องการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดยจะได้รับภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ สาธารณรัฐฝรั่งเศส นักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดทุน ก.พ./ก.วิทย์/สกอ. จะได้รับโอนค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษารวม 3 เดือน

Read more

ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship 2021

ตามวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูง ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งเป็นทุนวิจัยระยะสั้นตั้งแต่ 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ในระดับหลังปริญญาเอก (Post-doc) ไม่จำกัดสาขาวิชา สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป (2016, 2017, 2018, 2019, …)

Read more

การเยี่ยม นทร. ที่สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) น.ส. พนิดา โรจน์รัตนชัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมืองบาเซิล เมืองซูริค และได้เข้าคารวะเอกอัครราชทูต ณ

Read more

ทุนการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวงกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 43 ทุน บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://stscholar.nstda.or.th/  หรือ http://stscholar.nstda.or.th/scholar2020 กำหนดรับสมัครเริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่

Read more

การปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการสำหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในการเดินทางไป หรือกลับจากต่างประเทศ ฉบับที่ 3 ลว. 5 มิ.ย 2563

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ขอเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติตามประกาศ สำนักงาน ก.พ. ฉบับดังกล่าว และตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนกำหนด  คลิ้กเพื่ออ่านรายละเอียด 131 ประกาศ สนร เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเดินทางไปหรือกลับ ตปท จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / กรกฎาคม 2563  

Read more