แบบคำร้องต่างๆ

Imprimer
2006-01-16 15:30:34

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดเลือกใช้แบบฟอร์มท้ายนี้


****แบบฟอร์มสำหรับ นทร ฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

-รายงานตัวเมื่อเดินทางมาถึงฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์

-ขอเปลี่ยนสาขาวิชา

-ขอย้ายสถานศึกษา

-ขอขยายระยะเวลาศึกษา / ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

-ขอศึกษาภาคฤดูร้อน

-ขอยุติการศึกษา

-ขออนุมัติเดินทางออกนอกประเทศที่ศึกษา

-ขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ไม่มีแบบเป็นการเฉพาะ

-รายงานการสำเร็จการศึกษา

-ขออนุมัติไปเก็บข้อมูลทำวิทยานิพนธ์

-ขอร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ

-รายงานผลการศึกษา สำหรับ นทร. ระดับเตรียมความพร้อมภาษา- ป. ตรี - ป.โท

-รายงานผลการศึกษา สำหรับ นทร. ระดับ ป.เอก

-ขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล

-แจ้งย้ายที่อยู่/เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์-อีเมล์

-หนังสือแสดงความจำนงเลือกส่วนราชการที่จะปฏิบัติราชการใช้ทุน เอกสาร1

-การขอเบิกจ่าย นทร สังกัดตามความต้องการภาครัฐ สำหรับ นทร โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน