อบรมเรื่องTeam work and Process Consultancy

Imprimer
2007-09-10 10:40:51

(JPG)

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา ( นางสุชาดา รังสินันท์) จัดการประชุมเรื่อง “การทำงานร่วมกันและการให้คำปรึกษาแบบยั่งยืน (Team work and Process Consultancy)” ในวันที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2550 ณ กรุงปารีส มี จนท. เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 10 ราย จากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ และ บริษัท TSC ดูแล นทร. ในประเทศเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์ ทบทวนการทำงานเพื่อความ สำเร็จร่วมกัน และ การให้คำปรึกษาแบบยั่งยืนแก่นักเรียนในความดูแล

วันที่ 30 สิงหาคม เวลา 13.30 น-17.30 น. เรื่องการทำงานร่วม
-  ศึกษาองค์ประกอบของการทำงานร่วมและความสำเร็จของ Team จากบทความของนักคิดและนักเขียน
-  ศึกษาแนวคิดของนักคิด Johari WINDOW - The parts of person
-  ตรวจสอบลักษณะการทำงานของตนเอง และความสัมพันธ์ของผู้ทำงานร่วมกัน
-  แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และศึกษากรณีตัวอย่าง
-  สะท้อนการเรียนรู้

วันที่ 31 สิงหาคม 14.30 – 17.30 น. เรื่องการให้คำปรึกษาอย่างยั่งยืน

-  ศึกษารูปแบบของการให้คำปรึกษา และ ตรวจสอบลักษณะ การให้คำปรึกษาของตนเอง
-  การให้คำปรึกษาแบบยั่งยืนแก่ นทร. กระตุ้นการคิดเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา เพื่อ นทร. ได้หาคำตอบและ แก้ไขได้ด้วยตนเอง
-  แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และศึกษากรณีตัวอย่าง
-  เจ้าหน้าที่นำแนวคิดไปปรับใช้ ตรวจสอบผลสำเร็จ แก้ไขปรับปรุง และนำกลับมาศึกษาร่วมกันอีกครั้งในการประชุม ครั้งต่อไป

(JPG) (JPG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส กันยายน 2550