ประชุมสัญจร นทร. ในประเทศฝรั่งเศส 2550

Imprimer
2007-04-27 10:10:27

ตามที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.) ได้จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาล

2. ตอบคำถามประเด็นปัญหา

3. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จ และดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข

ซึ่งมีอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา สุชาดา รังสินันท์ เป็นวิทยากร การประชุมดังกล่าวในรูปสัมมนากลุ่มย่อย ตามเมืองต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสจำนวน 4 เมือง โดยเชิญ นทร. ที่ศึกษา ในเมืองดังกล่าวและเมืองใกล้เคียง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจาก นทร.

1. Strasbourg วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุม IUT Louis Pasteur de Schiltgheim เมืองStrasbourg โดยมี นทร. เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 24 ราย จากจำนวน นทร. ในพื้นท ี่และบริเวณใกล้เคียงที่เชิญทั้งสิ้น 33 ราย

2. Bordeaux วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัย Université Victor Segalen Bordeaux II เมือง Bordeaux โดยมี นทร. เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย จากจำนวน นทร. ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่เชิญทั้งสิ้น 38 ราย

3. Lyon วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2550 ณ ห้องเรียนมหาวิทยาลัย Université Jean Moulin - Lyon 3 เมือง Lyon โดยมี นทร. เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย จากจำนวน นทร. ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่เชิญทั้งสิ้น 53 ราย

4. Montpellier วันเสาร์ที่ 28 เมษายน นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษามหาวิทยาลัย (IUT) มหาวิทยาลัย Montpellier 2 โดยมี นทร. เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย จากจำนวน นทร. ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่เชิญทั้งสิ้น 21 ราย

5. กรุงปารีส จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2550 ในรูปสัมมนากลุ่มย่อย (เป็นครั้งสุดท้าย) ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต กรุงปารีส ในวันศุกร์ที่ 18 และเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2550 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 16.30 น. สำหรับ นทร.ที่ศึกษาในเมืองต่อไปนี้

Amiens / Besançon / Caen / Cholet / Dijon / Lannion / Montluçon / Rennes/Tours / Vannes / Angers / Boulogne sur Mer/ Brest / Clermont – Ferrand / Laval / Le Havre/ Le Mans/ Le Touquet/ Lille / Nantes/ Paris - Ile de France/ Poligny / Roanne / Vichy

โดยมี นทร. เข้าร่วมการสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น (วันที่ 18และ 19) 58 ราย จากจำนวน นทร. ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงที่เชิญทั้งสิ้น 159 ราย ในวันวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ฯพณฯ เอกอัครราชทูต (นายธนะ ดวงรัตน์) ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมทักทาย นทร. ที่เข้าร่วมประชุมด้วย

รายละเอียดของการประชุม

ภาคเช้า ของการประชุมสัมมนา ได้มีกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ ์ระหว่าง นักเรียนทุนรัฐบาลสังกัดกระทรวงต่างๆ จากนั้น เป็นช่วงตอบคำถาม ประเด็นปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับทุน การขอศึกษาต่อในระดับปริญญาโท การเข้ารับการฝึกงาน การกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศไทย รวมถึงคำถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ

ภาคบ่าย อทศ. ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนา ทำกิจกรรม เรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข โดยกระตุ้นให้ นทร. ทำความเข้าใจ ความต้องการอันแท้จริงของตนเอง ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวตน เป้าหมายในชีวิต และความฝันอันสูงสุดที่ตนคาดหวังไว้ โดยได้เน้นย้ำว่า ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากภายในของเราเอง ความรักในสิ่งที่ทำอยู่จะเป็นพลังขับดันให้เกิดความมุมานะ ทำให้พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ อย่างไม่ย่อท้อ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้รู้จักมองโลกในแง่ดีอีกประการหนึ่ง จะช่วยให้สามารถพลิกวิกฤตต่างๆ ให้เป็นโอกาสดีของชีวิต และสามารถช่วยลดความทุกข์ที่มีได้

บัดนี้การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงด้วยดี สนร. ขอขอบคุณนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการประชุมประจำปี 2550 ตามเมืองต่างๆ 4 เมืองและ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 2 ครั้ง รวม 177 คน หรือ ประมาณร้อยละ 61 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจาก นทร. ทุกท่านเช่นนี้ในโอกาสต่อไป

สำนักงานผู้้ดูุแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส (สนร.)

24 พฤษภาคม 2550

นักเรียนทุนทุกทุกคนขอขอบพระคุณ

อา สนร. ช่วยเร่งหนุนการศึกษา

สร้างอุดมการณ์ส่งเสริมความคิดประดิษฐ์ปัญญา

ช่วยชโลมพวกเรา เหล่าต้นหญ้าให้เขียวขจี

มาครั้งนี้ พกแรงใจกลับไปบ้าน

พร้อมมุ่งมั่น-อุดมการณ์-ปัญญาเต็มล้นปรี่

จุดประกายฝันเจิดจรัสทุกนาที

เราน้องพี่พร้อมร่วมใจพาไทยเจริญ

นายเอกลักษณ์ คำฝั่น นทร. ปี 2 IUT- Tours

ภาพบรรยากาศ นทร. ขณะเข้ากลุ่มทำกิจกรรม - Strasbourg

(JPG) (JPG) (JPG)

ภาพบรรยากาศ นทร. ขณะเข้ากลุ่มทำกิจกรรม - Bordeaux

(JPG) (JPG) (JPG)

ภาพบรรยากาศ นทร. ขณะเข้ากลุ่มทำกิจกรรม - Lyon

(JPG) (JPG) (JPG)

ภาพบรรยากาศ นทร. ขณะเข้ากลุ่มทำกิจกรรม - Montpellier

(JPG) (JPG) (JPG)

ภาพบรรยากาศ นทร. ขณะเข้ากลุ่มทำกิจกรรม - Paris

(JPG) (JPG) (JPG)