การสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์

Imprimer
2006-01-10 14:39:17

การประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2548 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2548 ณ สถาบันการศึกษาด้านการพาณิชย์ NEGOCIA

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) กล่าวโอวาทและคำปราศรัยในโอกาสเปิดการสัมมนาประจำปี 2548 มีเนื้อหา ดังนี้

1. ชี้แนวทางการศึกษา เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2548 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายทักษิณ ชินวัตร) เยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ และได้แสดงความยินดีที่ทราบว่า นทร. โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน กว่า 80 %เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาฝรั่งเศสได้ นทร. ที่ยังต้องเรียนภาษาต่อเป็นปีที่สอง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจว่า ขออย่าได้ท้อถอย จากสถิติด้านการศึกษา พบว่า นักศึกษาฝรั่งเศสและต่างชาติในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศสจำนวน 40 % ไม่ประสบความสำเร็จใน 2 ปีแรก การแก้ไขคือควรจัดหากองทุนเพื่อสรรหา “ติวเตอร์” ภาษาฝรั่งเศสและวิชาต่างๆ ให้การช่วยเหลือและดูแล นทร. ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา นั้นๆ

นทร. ควรมีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยนำเอาความรู้ที่ได้จากประเทศที่ตนศึกษาอยู่ ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและประเทศของตน ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังต้องการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชั้นเลิศของฝรั่งเศส ดังนี้ แฟชั่นดีไซน์ – อุตสาหกรรมการบิน – เทคโนโลยีชั้นนำสาขาต่างฯ เช่น ไบโอเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี นิวเคลียส์เทคโนโลยี ฯลฯ - การท่องเที่ยว

2. ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ประเด็นสนทนาระหว่าง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร และประธานาธิบดี ชาคส์ ชีรัค ในโอกาสการเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนตุลาคม 2548 มีดังต่อไปนี้

2.1 การเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกัน

2.2 การพัฒนาขนส่งมวลชนโดยฝรั่งเศสแสดงความประสงค์ร่วมประมูลสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงในไทย

2.3 การพัฒนาสินค้าเสื้อผ้าของไทยให้เข้าสู่ระดับโลกและเปิดศูนย์เสื้อผ้าไทยในปารีส

3. บทบาทของนักศึกษาไทยในต่างประเทศและการกลับเข้าทำงานในประเทศไทย

3.1 นทร. ควรทราบถึงสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ เพื่อจะเป็นข้อมูลประกอบการเลือกสาขาวิชาเรียน เมื่อจบการศึกษาจะสามารถนำความรู้กลับไปร่วมพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้อง อีกทั้ง การเรียนรู้ในเชิงกว้างและลึก เพราะการทำงานในอนาคตต้องการผู้รับผิดชอบระดับผู้รอบรู้และผู้เชี่ยวชาญ

3.2 นทร. ควรระลึกอยู่เสมอว่าได้ใช้เงินภาษีของราษฎรในการศึกษา นทร. เปรียบเสมือนภาพตัวแทนการลงทุนอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาล เป็นความหวังและอนาคตของชาติ

3.3 รัฐบาลไทยเตรียมเปิดหลักสูตร TENA ระยะเวลาศึกษา 2 ปี ซึ่งมีโครงสร้างหลักสูตรคล้ายสถาบัน ENA ของฝรั่งเศส เมื่อจบการศึกษาสามารถเลือกเข้ารับราชการในหน่วยงานที่ประสงค์ และเริ่มต้นตำแหน่งจากระดับ ซี 6 หรือ ซี 7

3.4 ในปัจจุบันรัฐบาลกำลังปรับปรุงระบบราชการเพื่อดึงดูดบุคลากรเข้ามารับราชการมากขึ้น

การชี้แจง “แนวทางการจัดการการศึกษาและดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล” อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส

1.การจัดการการศึกษาและดูแลนักเรียนของสำนักงาน ก.พ.

จากอดีตถึงอนาคต นับเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงาน กพ. ในฐานะเป็นผู้ดูแลบุคลากรสำคัญของชาติ นับตั้งแต ่สมัยรัชกาลที่ 5 จวบจนปัจจุบัน สู่อนาคต

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศแห่งแรกคือ สนร.ประเทศอังกฤษก่อนจะขยายไปทั่วยุโรป ปัจจุบันสำนักงาน กพ. มีนักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลกว่า 3,000 คน ศึกษาในประเทศต่างๆ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศสหรัฐอเมริกามี นทร. จำนวนมากที่สุดประมาณ 2,000 คน ประเทศอังกฤษ ประมาณ 800 คน และประเทศฝรั่งเศสเป็นอันดับที่ 3 คือประมาณ 300 คน นักเรียนทุนรัฐบาล “หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน” ในประเทศฝรั่งเศส จำนวน 182 คน มีนักเรียน 2 คน ขอยุติการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศไทย โดยมีโอกาสได้เข้าศึกษา ต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติในประเทศไทย

2. รูปแบบการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล ในอดีตที่ผ่านมา สนร.ฝรั่งเศส มี นทร. ในความดูแลจำนวนน้อย ลักษณะการดูแลจึงมีความใกล้ชิดอย่างมาก เปรียบการดูแลในลักษณะนี้เหมือน “แม่ดูแลลูก”

ปี พ.ศ. 2541 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ในประเทศฝรั่งเศสจึงถูกยุบไป โดยมี “สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในภูมิภาคยุโรป” ซึ่งตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน เป็นผู้ดูแล นทร. ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมัน ความใกล้ชิดกับ นทร. จึงไม่มากเท่ากับในช่วงแรก การดูแลในลักษณะนี้เหมือน “อาดูแลหลาน”

ปัจจุบัน ในภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็นแบบบูรณาการ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศจึงได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสถานเอกอัครราชทูต อีกทั้ง จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลในความดูแลของ สนร. ในประเทศฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้รูปแบบการดูแล นทร. จึงมีลักษณะ “พี่เลี้ยง” ที่จะคอยช่วยประคับประคองและดูแล จัดให้มีโครงการเสริมด้านการดูแล จัดหาอุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และการสร้างเครือข่ายระหว่าง นทร. และ สนร.

การจัดสัมมนาที่มีในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลที่มีความสำคัญยิ่ง จากการศึกษาแบบสอบถามของ สนร. ทำให้ทราบว่า นทร. กำลังประสบปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในประเทศฝรั่งเศสมากที่สุด และ สนร. ได้พิจารณาโครงการความช่วยเหลือในลักษณะยั่งยืน แนะนำให้ นทร. ใช้เครื่องมือที่มีอยู่คือ “สมอง” ให้ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งจะกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากที่สุด เพื่อ นทร. จะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ และแก้ไขได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมีความสุขต่อไปในอนาคต

เพื่อให้โครงการความช่วยเหลือดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล สนร. จึงได้เชิญ รศ. ดร. นิกร วัฒนพนม ที่ปรึกษาสำนักงาน กพ. มาเป็นวิทยากร ที่จะช่วยค้นพบแนวความคิดและชักนำให้ นทร. ดึงเอาศักยภาพของตนออกมาเพื่อวิเคราะห์ใช้งาน ตลอดจนแก้ปัญหาของตนเองได้ในที่สุด

การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต รศ. ดร. นิกร วัฒนพนม ที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ. ในช่วงชีวิตของคนๆ หนึ่ง (Life passage) จะผ่านช่วงสำคัญใหญ่ๆ 2 ช่วงด้วยกันคือ Education passage และ Career passage Education passage

นทร. มีความวิตกกังวลกับการสอบและเห็นว่าภาษาเป็นอุปสรรคสำคัญในการศึกษา ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยให้ นทร. สามารถตามการสอนของอาจารย์ผู้สอนได้คือ การอ่านและความพยายามอ่าน แต่ในสภาพที่มีข้อจำกัดด้านเวลาและความเหน็ดเหนื่อย ควรรู้จักลำดับความสำคัญของงาน

วิธีการขยายศักยภาพของความคิดโดยตั้งคำถามง่ายๆ ให้ตนเองและค้นพบคำตอบ Career passage เมื่อก้าวพ้นจาก Education passage ชีวิตคนก็จะเข้าสู่ Career passage และเมื่อนั้นจะมีคำถามใหม่ๆ เกิดขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นคำถามต่างๆ ก็จะเปลี่ยนไปตามวัยและประสบการณ์

สิ่งที่จะช่วยให้บุคคลประสบความสำเร็จต้องมีอุดมการณ์และวิสัยทัศน์ ยกตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ ดังเช่น บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งมี อุดมการณ์ ว่า “ธุรกิจต้องตั้งอยู่บนรากฐานของคุณธรรมและการบริหารที่รอบคอบ ไม่ใช่มุ่งหากำไรแต่เพียงอย่างเดียว” วิสัยทัศน์ คือสิ่งที่ใจปรารถนาซึ่งจะผลักดันให้คนมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ของ นาย Micheal Dell นักบริหารเจ้าของธุรกิจคอมพิวเตอร์ Dell หรือ นาย Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง Macintosh ขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละวันของตนเองอย่างคุ้มค่า “หากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต คุณจะทำอะไร”

จงทำตัวให้เป็นเหมือนแก้วน้ำที่ไม่เคยเต็ม เพื่อคอยรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอ (Stay hungry stay foolish) รวมทั้ง คนไทยที่มีความพากเพียร “ลุงอยู่” ผู้ใหญ่บ้านและประธานสหกรณ์ (พิมาย) มีความมุ่งมั่นจะนำความเจริญมาสู่หมู่บ้านของตนโดยไม่รอความช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว มีคติประจำใจว่า "ท้อได้แต่อย่าถอย หากถอย ให้ถอยไปตั้งหลัก แล้วเดินไปข้างหน้า 10 ก้าว”

ประชุมกลุ่มย่อย :

กลุ่มที่ 1 รูปแบบความคิดและทักษะการสนทนา (Mental Models and Conversation Skills) ผู้เข้าร่วม : นทร. ทุนทั่วไป / วิทยากร : รศ. ดร. นิกร วัฒนพนม เนื้อหา
-  ความคิดเห็นเป็นเรื่อง ปัจเจกบุคคล ความเห็นที่แตกต่างเป็นเพราะมีการเลือกรับข้อมูลและใส่ความหมายที่แตกต่างไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ไม่มีเกณฑ์ตัดสินผิดหรือถูก การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะเปิดมุมมองความคิดใหม่ให้กว้างไกลขึ้นอีก
-  การแสดงความแตกต่างด้านความคิดเห็นของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม การเลือกและเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจเลือกจะไม่มีเกณฑ์ตัดสินว่าผิดหรือถูกเช่นกัน แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของบุคคลนั้นๆ
-  การค้นหาความหมายของ Assumption (สมมติสัจจ) การมี Assumption อยู่ก่อนแล้วนั้นคือการเลือกที่จะปิดใจ ไม่รับความคิดเห็นของผู้อื่น Assumption เดิมจะนำไปสู่การ “ด่วนสรุป” และ “ตัดสินใจ” ในทางตรงกันข้าม การเปิดใจที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น จะได้รับข้อมูลใหม่ และนำมาช่วยในการเปิดมุมมองใหม่ให้กับการตัดสินใจของตนเอง

กลุ่มที่ 2 เรียนอย่างไรไม่ให้เครียด (แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง นทร. รุ่นน้องโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และ นทร. รุ่นพี่ ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศฝรั่งเศส จากสาขาต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัย และ Grandes Ecoles จำนวน 7 ราย) เนื้อหา ตัวแทนนักเรียนทุนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 6 คน กล่าวถึงปัญหาที่ประสบด้านการเรียนและการปรับตัวในระยะ 1 – 2 เดือนแรกในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรุ่นพี่ในสาขาวิชาต่างๆ 7 คน ได้ให้คำแนะนำดังต่อไปนี้

1. แนะนำให้จัดหาพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศสเฉพาะทาง เพื่อค้นคว้าคำศัพท์เทคนิค

2. การเรียนรู้ในเชิงรุก เข้าห้องสมุดค้นคว้าเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งเนื้อหาและคำศัพท์ก่อนเข้าชั้นเรียน

3. วิชาที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐาน ควรเริ่มจากศึกษาจากหนังสือฉบับภาษาไทย

4. ทำความเข้าใจมากกว่าท่องจำ

5. ค้นพบวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการเรียนระดับมัธยมปลายจากเมืองไทย

6. ปรับตัวเข้ากับการเรียนแบบฝรั่งเศสโดยการจัดระบบความคิด (Plan) – ตั้งคำถาม วิเคราะห์

7. ไม่สร้างความกดดันแก่ตนเอง ใช้เวลาปรับตัวและเปิดใจเรียนรู้

แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (ประชุมรวม) / วิทยากร : รศ. ดร. นิกร วัฒนพนม

วาระที่ 1 System thinking
-  ศึกษาและวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุของปัญหา แยกแยะระหว่าง อาการที่เกิดจากปัญหาและตัวปัญหา วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ นทร. พูดถึงปัญหาของตน ซึ่งปัญหา นทร. โครงการฯ ประสบมากที่สุดคือด้านการสื่อสารภาษา นทร. รุ่นพี่ได้แนะนำวิธีการศึกษาภาษาฝรั่งเศส โดยมีข้อคิดว่าต้องศึกษาด้วยความมุ่งมั่นจึงจะสัมฤทธิ์ผล

วาระที่ 2 ตอบข้อซักถาม นทร. หลายรายแสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ต่างๆ ในเมืองไทย อาทิ สถานการณ์ภาคใต้ และต้องการทราบข่าวความคืบหน้าต่างๆ ของประเทศ ข่าวเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิและการปฏิรูประบบราชการ วิทยากรได้ตอบข้อซักถามต่างๆ ในลำดับสุดท้าย วิทยากรย้ำถึงเรื่องการรับข้อมูล ขอให้พิจารณาการรับข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ แนะนำ นทร. ฝึกวิธีคิดตามที่ได้รับการอบรมในวันสัมมนานี้ ขอให้ค่อยๆ ฝึกไปด้วยความอดทน และพึงระลึกอยู่เสมอว่า ไม่มีอะไรที่จะได้มาได้โดยง่าย

ข้อคิดในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลจากผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง กระทรวงการต่างประเทศ (นายวราวุธ ชูวิรัช) : ผู้สังเกตการณ์ จากประสบการณ์ในอดีตได้ไปศึกษางาน ณ ประเทศเกาหลีกับสิงคโปร์ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผลักดันให้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ ในประเทศสิงคโปร์นั้นได้เน้นพัฒนาบุคลากรทางด้าน Service Mind เป็นอย่างมาก เพราะถือว่าต้องทำงานให้ประชาชน ดังนั้น ผู้บรรยาย จึงเห็นความสำคัญของการเปิดกระบวนทัศน์ในการคิด ซึ่งจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทยต่อไป

สะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนาของ สนร. ที่แตกต่างไปจากการประชุมสัมมนาประจำปีในครั้งก่อนๆ โดยในครั้งนี้มุ่งเน้นการบรรยายโดยวิทยากรจาก สำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการค้นพบตนเอง และการค้นต้นตอปัญหาที่ประสบ เพื่อให้ นทร. สามารถเผชิญกับปัญหาและหาทางแก้ไขได้ในลักษณะยั่งยืน อทศ. ขอให้นทร. ทุกคนเขียนประโยคสั้นๆ ถึงสิ่งที่ได้รับจากการสัมมนา พับเป็นเครื่องบินกระดาษและร่อนออกไปยังเพื่อนที่ต้องการจะสื่อสาร

ข่าวจากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ สนร. มีหน้าที่สนับสนุนงานของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์ ( สนทฝ.) ในโอกาสนี้มอบให้ประธานสมาคมฯ คนใหม่คือ นทร. ฝรั่งเศส (นายจงกล คำไล้ – ทุน ก.พ./ไทยพัฒน์) ได้ชี้แจงกิจกรรมที่สำคัญ

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนา และ สรุปแบบประเมินผลการประชุมสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2548 โปรดอ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศเริ่มงาน นทร.ทะยอยลงทะเบียน 8.30 น.

นทร. ลงทะเบียน 8.30  (JPG) หน. ฝ่ายการศึกษาแนะนำ ผอ. สถาบัน NEGOCIA แก่ อทศ.

อทศ กล่าวรายงานและ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีสเปิดการสัมมนาและกล่าวปราศรัย

(JPG)