การเยี่ยม นทร.โครงการฯ และสถาบัน IUT- Le Mans

Imprimer
2007-03-29 12:29:02

การเยี่ยม นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน และ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย Le Mans

โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และคณะ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550

(JPG)
(JPG)

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ( นายธนะ ดวงรัตน์ ) และ อทศ. ณ กรุงลอนดอน (นางสุชาดา รังสินันท์) พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 3 ราย เดินทางไปยังเมืองเลอมองส์ เพื่อเยี่ยม นทร. โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเลอมองส์ 45 ราย และเยี่ยมชมกิจการของ สถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเลอมองส์ โดยมี Professeur Patrick DONNET ผู้อำนวยการสถาบันฯ และรองผู้อำนวยการ Madame Viviane MACIA SAUDUBRAY ให้การต้อนรับ และจัดให้คณะฯ เข้าพบคารวะนายกเทศมนตรี ณ ศาลาเทศบาลเมืองเลอมองส์

11.30 น. นาย Jean-Claude BOULARD นายกเทศมนตรีเมืองเลอมองส์ ์และผู้บริหารระดับสูง จัดการเลี้ยงรับรองคณะฯ อย่างสมเกียรติ นายกเทศมนตรีกล่าวว่า ได้เคยไปเมืองไทย และชื่นชมว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม

ในการนี้ นายกเทศมนตรีกล่าวถึงระบบการศึกษาในสถาบัน IUT ว่า ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพสูงของฝรั่งเศส นักศึกษาจะได้เรียนวิชาการ และมีภาคปฏิบัติไปพร้อมกัน เมื่อจบการศึกษา ก็เป็นที่ยอมรับในความสามารถว่า พร้อมที่จะทำงานได้ทันที และตรงตามความต้องการของการจ้างงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม ในตอนท้าย ได้กล่าวถึงงานประเพณี Foire du Mans 2007 ครั้งที่ 71 ในระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2550 ในโอกาสนี้ ขอเชิญ ฯพณฯ ให้เกียรติร่วมงานพิธีเปิดในวันที่ 13 กันยายน ด้วย

(JPG)

ฯพณฯ กล่าวขอบคุณในการต้อนรับในครั้งนี้ และกล่าวถึงความสัมพันธ์ฝรั่งเศส - ไทยที่มีมานานกว่า 320 ปี และได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ ( Plan d’actions) รวมทั้งด้านการศึกษา ขณะนี้ มีนักเรียนไทยให้ความสนใจมาศึกษา ในฝรั่งเศสจำนวนมาก รวมทั้ง นักเรียนทุนรัฐบาลไทย โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (ODOS) รุ่นที่ 1-2 จำนวน 45 ราย เป็นนักเรียนที่อายุน้อย มาศึกษาอยู่ ณ เมืองเลอมองส์แห่งนี้ ซึ่งเป็นเมืองแห่งการศึกษา และมีความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะทำให้นักเรียน มีโอกาสได้เรียนรู้ ู้และมีประสบการณ์เสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วย โดย นทร. กลุ่มนี้ จะมีเส้นทางการศึกษา ในระดับเตรียมความพร้อมทางภาษาฝรั่งเศสในชั้นต้นก่อน และศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อไป

12.30 น. คณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบัน IUT จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมกับ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเลอมองส์ และผู้บริหารสถาบัน IUT ในการนี้ ได้มีการหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประเทศไทย ให้จัดการเรียนแก่ นทร. ฯพณฯ ขอบคุณสถาบันฯ ที่ได้ให้การดูแล นทร. อย่างใกล้ชิด

ต่อมาเป็นการเยี่ยมชมสถาบัน IUT -ภาควิชาเคมี และ ภาควิชาวิศวอุตสาหการและเครื่องกล นำเยี่ยมชมโดย ผู้อำนวยการสถาบัน IUT และหัวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเลอมองส์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.30 น. ประชุม นทร.โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนรุ่น 1 และ 2 ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเลอมองส์ จำนวน 38 ราย จาก 45 ราย ( นทร. 7 รายมีชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ)

(JPG) ฯพณฯ ได้ให้โอวาทและแง่คิดต่างๆ ดังนี้

1.การเรียนภาษา ในลักษณะแข่งกับตนเอง ทำงานให้มาก การกระจายกลุ่ม เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนต่างชาติ จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาด้วย

2. การเรียนในระดับอุดมศึกษา อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ เพราะสังคมสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ด้วยนักเรียนต่างชาติ ยังมีความพร้อมทางภาษาฝรั่งเศส น้อยกว่านักเรียนเจ้าของภาษา จึงต้องพยายาม และขยันตั้งแต่บัดนี้ ความขยันเป็นคุณสมบัติที่ควรทำให้เป็นนิสัย

3. นทร. ที่มีโอกาสเดินทางไปสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ฯพณฯ มีความยินดีให้การต้อนรับ เสมือนลูกหลาน

อทศ. ณ กรุงลอนดอน แจ้ง นทร. ดังนี้

1. สถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลให้ความเห็นชอบให้มีโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งทุน (รุ่นที่ 3) ต่อไป และ เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และใช้งบประมาณแผ่นดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมกำหนดรายละเอียดต่างๆ

2. ระเบียบและระยะเวลาการรับทุนการศึกษา ระดับที่ 1 เตรียมความพร้อมทางภาษา 1 ปี และอนุโลม 1 ปี นทร. ต้องฝึกทักษะเรื่องไวยกรณ์ให้มากและฝึกฝนการนำไปใช้ด้วย เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนระดับสูงขึ้น ระดับที่ 2 ตามหลักสูตรปริญญาตรีฝรั่งเศส 3 ปี

3. คำแนะนำเรื่องการเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ จะต้องใช้ปัญญา และสติ ไตร่ตรอง รู้จักประเมินสถานการณ์ รู้ความต้องการ และ รู้วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อวางเป้าหมายการเรียนให้เหมาะสมได้ หากมีปัญหาให้ปรึกษาเพื่อน – อาจารย์ หรือแจ้ง สนร. ทราบเพื่อช่วยหาทางแก้ไขต่อไป

16.30 น. คณะฯ รับประทานอาหารว่างร่วมกับ นทร. และผู้บริหาร คณาจารย์ของสถาบันที่สอน นทร. อีกประมาณ 12 ท่าน

17.20 น. คณะฯ เดินทางออกจากสถาบันฯ ไปยังสถานีรถไฟเลอมองส์ และกลับถึงกรุงปารีสโดยสวัสดิภาพ เวลา 19.20 น.

(JPG) (JPG)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส 12 มีนาคม 2550