การศึกษาดูงานในประเทศฝรั่งเศสของ คณะ นบส.

Imprimer
2007-03-06 16:59:58

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส ของคณะนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 51-52

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2550

(JPG) (JPG)

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 ภาคเช้า ที่ปรึกษาระบบราชการ ( นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ) และ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์) สำนักงาน ก.พ. ได้นำคณะนักบริหารระดับสูง (นบส.) ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิชาการปกครองสำหรับข้าราชการระดับสูง ( Ecole Nationale d’Administration - ENA) โดยมี Mr. Philippe BASTELICA ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายลักษณะการดำเนินการของสถาบันฯ และหลักสูตรที่เปิดสอน ให้แก่คณะ นบส. ณ ห้องประชุมของสถาบันฯ

(JPG) (JPG) (JPG) (JPG)

ภาคบ่ายวันเดียวกัน คณะ นบส. ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สภาผู้แทนราษฎร (Assemblée Nationale) โดยมี M. Jean-Gérard RENARD และ M. Frédéric SLAMA ข้าราชการระดับสูงของรัฐสภา ให้การต้อนรับคณะ นำชมพระราชวัง Palais Bourbon อันเป็นที่ตั้งของ สภาผู้แทนราษฎร และบรรยายเรื่อง สถาบันการเมือง การปกครองของฝรั่งเศสในปัจจุบัน โดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ ของสภาผู้แทนราษฎร และกระบวนการนิติบัญญัติ ณ ห้องประชุมสำนักวิเทศสัมพันธ์ สภาผู้แทนราษฎร

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ภาคเช้า คณะ นบส. เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส และการส่งเสริมผู้ประกอบการ และการลงทุน ณ หอการค้า และอุตสาหกรรมฝรั่งเศส (Chambre de Commerce et d’Industrie) และในภาคบ่าย ได้เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อศึกษาดูงาน ณ องค์การสหประชาชาติ ก่อนออกเดินทางกลับประเทศไทย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส มีนาคม 2550