การตรวจเยี่ยม นทร. โอดอส เมือง Montpellier

Imprimer
2017-04-11 18:11:08

(JPG)

เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 อทศ. ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) และเจ้าหน้าที่ สนร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3-4) ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ เมือง Montpellier เพื่อติดตามการเรียนและความเป็นอยู่ในเมืองที่ศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมี นทร. ศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ราย ดังนี้

น.ส. กนกพร นวลตั้ง : ศึกษาปีที่ 3 สาขา Biologie Analytique et Expérimentale IUT – Montpellier

น.ส. บุณยานุช เขื่อนเมือง : ศึกษาปีที่ 2 คณะเคมี มหาวิทยาลัย Montpellier

น.ส. สุดา โยธาศิริ : ศึกษาปีที่ 2 คณะเคมี มหาวิทยาลัย Montpellier

นายอิสรพงศ์ หล้าคำภา : ศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชา Biologie ณ IUT – Montpellier

นายกฤษณะ นามเฮด : ศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาเคมี IUT – Montpellier

นายสถาปนา ชวนานนท์ : ศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาเคมี IUT – Montpellier ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว เนื่องจากได้เดินทางไปฝึกงานตามข้อบังคับของหลักสูตรในต่างประเทศเป็นเวลา 10 สัปดาห์

จากนั้น นทร. ได้รายงานเรื่องความก้าวหน้าทางการเรียนว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการสอบ และบางรายกำลังฝึกงานตามข้อบังคับของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ นทร. สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ สำหรับชีวิตความเป็นอยู่นั้น นทร. ได้รับความสะดวกดีทั้งเรื่องการเดินทางและเรื่องที่พัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของ CROUS จากนั้น สนร เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อค่ำแก่ นทร.

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / เมษายน 2560