นศ. ฝึกงานนานาชาติ-มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

Imprimer
2017-03-20 14:54:35

ด้วยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ ประสานขอความร่วมมือสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ประชาสัมพันธ์การรับ นักศึกษาฝึกงานนานาชาติ Internship Program 2017 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560 ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ จังหวัดเชียงราย

โดยการรับสมัครนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมโครงการฯ จะมีระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. การทำหนังสั้น เกี่ยวกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ 2. ศึกษาด้านการตลาด เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่ดอยตุง

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.maefahluang.org/index.php ?option=com_flexicontent&view=items&cid=76&id=480&Itemid=130&lang=th

นศ. ที่สนใจส่งเอกสารไปที่ : internship2017@maefahluang.com / internship2017@maefahluang.org ประกอบด้วย

1. เอกสารแนะนำตัวเอง, Resume

2. เอกสาร Transcript

3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือเอกสารรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2560