การเยี่ยม นทร ที่ศึกษา ณ สมาพันธรัฐสวิส

Imprimer
2017-03-06 10:38:39

ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 อทศ. รุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ และ จนท. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. สังกัดส่วนราชการ ที่ศึกษา ณ เมือง Geneva Lausanne และ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่ศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ สถาบัน César Ritz SHMS และ Les Roches

(JPG) (JPG)

ที่ Geneva ได้พบกับ น.ส.ปฐมน แป้นเหลือ (ก.พ.) ซึ่งได้รับทุนมาศึกษา ป. โท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ และ ที่ Lausanne ได้ประชุมร่วมกับ นทร. ปริญญาเอก 3 รายคือ พ.ต.ท. หญิง กรอุษา เตชบวรเกียรติ (ก.พ.) ทำวิจัยเรื่องการพิสูจน์หลักฐาน เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารด้วยหมึก ซึ่งในปัจจุบัน มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยโลซานน์เพียงแห่งเดียว นายเกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (ก.วิทย์) ทำเรื่องความปลอดภัยในการใช้ปูนที่มีสารนาโนในการก่อสร้าง และ นายธีรวัฒน์ สงสีจันทร์ (พสวท.) ทำเรื่องการสังเคราะห์สาร

(JPG)

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปที่เมือง Aigle ซึ่งใช้เป็นที่ประชุมร่วมกับ นทร. 1 อำเภอ 1 ทุน 3 ราย ได้แก่ น.ส. พิศมัย สีสรร (César Ritz) นายพีรพัฒน์ มาตรคำมี (SHMS) และ นายภัทรพล สุดชารี (Les Roches) ที่เดินทางมาจากเมือง Leysin Bluche และ Le Bouveret นทร. รายงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษา สนร. ได้ให้คำแนะนำต่างๆ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2560