ตรวจเยี่ยม นทร. Montluçon และ Clermont-Ferrand

Imprimer
2017-01-31 17:25:28

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ที่ศึกษา ณ เมือง Montluçon และ Clermont-Ferrand ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ดังรายละเอียด

(JPG)

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ กรุงปารีส (นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์) และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเยี่ยม นทร. ก. วิทย์ นายวิเชียร เนียมชาวนา ที่กำลังศึกษา ป. เอก ณ เมือง Montluçon ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ เยี่ยมชมห้องทดลองภาควิชา Génie Mécanique Productique ของสถาบัน IUT Montluçon ซึ่ง นายวิเชียรฯ ทำงานวิจัยเรื่องการสร้างแบบจำลองตำหนิในเหล็กที่ส่งผลต่อความล้าของเหล็กนวัตกรรมใหม่เกรดต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา Professeur Jean-Louis Robert ให้การต้อนรับและนำชมห้องทดลอง

(JPG) วันที่ 25 มกราคม 2560 อทศ. รุจิรัตน์ และ จนท. เดินทางไปยังเมือง Clermont -Ferrand เพื่อเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา IUT เมือง Clermont -Ferrand ภาควิชาชีวภาพ (Génie Biologique– Analyses-Biologiques et Biochimiques-GB ABB ) โดยมีรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา (นาง Agathe GELOT-LAFFITTE) นำเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทดลองของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยห้องปฏิบัติการด้านเคมี-เคมีชีวภาพ ด้านฟิสิกส์-มาตรวิทยา ด้านนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น จากนั้นได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนของภาควิชา ซึ่งในปัจุบันมี นทร. โครงการฯ (รุ่นที่ 4) จำนวน 2 รายคือ น.ส. สุภคกุล สงวนสุข และ น.ส. พิมพ์นิภา ขอดเตชะ กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 1

(JPG) จากนั้น คณะฯ ได้เยี่ยมชมสถาบัน Polytech Clermont –Ferrand ซึ่งเป็น 1 ใน 13 ของโรงเรียนวิศวกรรมชั้นสูงในเครือ Polytech ในประเทศฝรั่งเศส เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมใน 6 สาขาวิชา ซึ่งเทียบเท่าระดับปริญญาโท (Bac+5) ในปัจจุบันมี นทร. โครงการฯ (รุ่น 3) นายนพดล ศรีคง กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมไฟฟ้า (Génie Electric)

วันที่ 26 มกราคม 2560 คณะฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมหอพัก นทร. โครงการ (รุ่น 3) ซึ่งเป็นหอพักสำหรับนักศึกษา บริหารจัดการโดย CROUS โดย นทร. มีห้องพักเดี่ยวขนาด 9 ตร.ม มีห้องน้ำส่วนตัว แต่ใช้ห้องครัวร่วมกันกับ นศ. รายอื่นๆ ที่พักอาศัยในชั้นเดียวกัน หอพักตั้งอยู่ในบริเวณเมือง ดังนั้น นทร เดินทางไปสถาบันด้วยรถรางประจำเมือง โดยใช้บัตรโดยสารรายปีในราคานักศึกษา

สนร. ประชุม นทร. ทั้ง 3 ราย โดย นทร. 2 ราย ที่กำลังศึกษาในระดับ ป. ตรี ชั้นปีที่ 1 ในสถาบัน IUT รายงานว่าการเรียนระดับอุดมศึกษา นทร. จะต้องปรับตัวมากในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งการเรียนในห้องเรียนรวม (Cours magistraux) ห้องเรียนกลุ่มย่อย (Travaux dirigés) และห้องปฏิบัติการ (Travaux pratique) โดยมี นทร. รุ่นพี่ (นายนพดล) ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน IUT มาแล้วคอยช่วยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ สำหรับนายนพดล ซึ่งกำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับ ป.ตรี นั้น นทร. แจ้งว่าไม่มีปัญหาทั้งการเรียนและชีวิตประจำวันแต่อย่างใด

เวลา 13.30 น สนร. เดินทางโดยรถไฟออกจากเมือง Clermont Ferrand เพื่อกลับกรุงปารีส โดยเวลาประมาณ 17.00 น. คณะถึงกรุงปารีสโดยสวัสดิภาพ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มกราคม 2560

(JPG) (JPG)