การรับรองปริญญาของหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Imprimer
2016-12-06 11:09:16

(JPG)

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ภาษาอังกฤษได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะภาษาสื่อสารข้ามพรมแดน สถาบันอุดมศึกษาในฝรั่งเศส ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างเปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ หรือ นักศึกษาชาวฝรั่งเศสเองก็ตาม ที่ตั้งเป้าหมายเข้าสู่ตลาดแรงงานสากลเมื่อสำเร็จการศึกษา

ในบรรดาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในฝรั่งเศส กว่าร้อยละ 90 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท และส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งให้ปริญญา “Master of Business Administration” (MBA) แก่ผู้สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรสาขากฎหมาย ซึ่งให้ปริญญา “LL.M.” และหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ เช่น ด้านวิศวกรรม ซึ่งให้ปริญญา “Master of Scincence” (MSc) และอาจมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีบ้าง ซึ่งให้ปริญญา “Bachelor”

(JPG)

ปริญญาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นปริญญาของการศึกษาแบบนานาชาติซึ่งมีต้นแบบมาจากการศึกษาระบบอังกฤษหรืออเมริกัน ซึ่งหากถามว่าทางการฝรั่งเศสรับรองปริญญาเหล่านี้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่มีหน่วยงานใดที่ได้รับมอบหมายจากทางการฝรั่งเศสให้รับรอง หรือ ตรวจสอบควบคุมปริญญาดังกล่าว ดังนั้น ค่าของปริญญาประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของสถาบัน หรือ ตราประกันคุณภาพที่ออกโดยสมาคมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิเช่น สมาคม AMBA ในสาขาบริหารธุรกิจ สำหรับ ปริญญาที่ได้รับการรับรองจากทางการฝรั่งเศส ได้แก่ปริญญาแห่งชาติที่ใช้คำเรียกต่อไปนี้
-   ปริญญาตรี Licence
-   ปริญญาโท Master
-   ปริญญาเอก Doctorat

นอกจากนี้ ยังมีวุฒิบัตร (diplôme) ซึ่งมีค่าเทียบเท่าปริญญาโท เรียกว่า Grade Master ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจากทางการฝรั่งเศสให้เป็นผู้ควบคุมตรวจสอบหลักสูตร ตามกฎกระทรวง ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างจาก Master แต่มีศักดิ์และสิทธิ์เท่า Master อาทิเช่น
-   Diplôme d’Ingénieur ซึ่งมี หน่วยงาน Commission des Titres (CTI) รับรอง

-   Diplôme de l’Ecole de Commerce หลักสูตร Grande Ecole – Grade Master ซึ่งมีหน่วยงานCommission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion (CEFDG) รับรอง

ทั้งนี้ หลักสูตรที่ให้วุฒิบัตรดังกล่าวมีเปิดสอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจจะสมัครเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษใดๆ ในประเทศฝรั่งเศสสามารถดูที่หัวข้อ “Nature de Diplôme” ว่าปริญญาบัตรที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นปริญญาประเภทใด ขอยกตัวอย่าง เช่น หลักสูตรสาขากฎหมาย ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ “LL.M.” ในมหาวิทยาลัย Paris I เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะได้รับปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย (Diplôme Universitaire) ซึ่งมิใช่ปริญญาบัตรแห่งชาติ (Diplôme National) ดังนั้น หากท่านต้องการศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญาบัตรแห่งชาติที่ได้รับการรับรองโดยทางการฝรั่งเศส ควรตรวจสอบกับสถานศึกษาให้ชัดเจนก่อนว่าปริญญาบัตรที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษานั้น เป็นปริญญาสากล หรือ ปริญญาบัตรแห่งชาติฝรั่งเศส (Diplôme National) หรือไม่

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 1 ธันวาคม 2559