การเยี่ยม นทร ที่ศึกษา ณ เมือง Tours

Imprimer
2016-11-24 14:59:15

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม นทร. ทุนรัฐบาล (ก.พ./ สกอ. และทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) ที่ศึกษา ณ เมือง Tours ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 คณะฯ เดินทางโดยรถไฟจากปารีส ถึงเมือง Tours และได้มีการประชุม นทร.ทุนรัฐบาล จำนวน 4 ราย คือ

1. นายกฤษฎิ์ รัชชภูมิ ทุน มทร. โครงการทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชา GEII สถาบัน IUT Tours

2. นางสาววิริญจน์ หุตะสังกาส นทร. (สกอ.) กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกปีที่ 1 สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย François Rabelais de Tours

3. นายวรวิช ชุมเปีย นทร. (ก.พ.) ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบัน Touraine

4. นายกวิน ภูวดลสิริ นทร. (ก.พ.) ศึกษาภาษาฝรั่งเศส ณ สถาบัน Touraine นทร.ทั้ง 4 ราย ได้รายงานเรื่องการศึกษาและความเป็นอยู่ ซึ่ง นทร.ทั้ง 4 ราย ไม่มีปัญหาในการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวันแต่ประการใด ทั้งนี้ นทร.ได้สอบถามถึงแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่ง สนร. ก็ได้ให้คำแนะนำเพื่อ นทร.จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไป

(JPG) (JPG)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 คณะฯ เยี่ยมชมภาควิชา Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), Institut Universitaire de Technologie de Tours โดยนางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา ) ณ กรุงปารีส ได้เข้าพบและสนทนากับนาย Yves RAINGEAUD ผู้อำนวยการสถาบัน Institut Universitaire de Technologie de Tours และนาย Frédéric CAYREL หัวหน้าภาควิชา GEII ซึ่งได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนในรูปแบบต่างๆ และได้นำคณะฯ เยี่ยมชมสถาบัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส /พฤศจิกายน 2559