ประกาศเรื่อง TSAC 2016

Imprimer
2016-04-18 15:59:24

ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส

เรื่อง การประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป ครั้งที่ 5

(JPG)

ตามที่ คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปจะจัดการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่อง “สร้างสรรค์สังคมด้วยงานออกแบบ – Design for Social Innovation” ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองอัลเกโร ประเทศอิตาลี โดยขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาในทวีปยุโรปที่จะเข้าร่วมประชุม เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมได้ นั้น

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติในหลักการมอบอำนาจให้ สนร. พิจารณาคำขอของนักเรียนทุนรัฐบาล ที่จะเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศภาคพื้นยุโรป

2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว หรือกำลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก (Theme) รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุมและประโยชน์ในเชิงวิชาการที่คาดว่าจะได้รับซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำลังศึกษา

3. ให้เข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อระดับการศึกษาโดยไม่นับรวมการเข้าประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการตามหลักสูตรซึ่งมีหลักเกณฑ์ชัดอยู่แล้ว

4. ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในแต่ละรายการ ดังนี้

4.1 ค่าลงทะเบียน (นทร.ระดับ ป.เอก 100 ยูโร นทร.ระดับป.โท 85 ยูโร)

4.2 ค่าที่พัก (ห้องคู่) สำหรับคืนวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2559 คนละ 45 ยูโร ต่อ คืน

4.3 ค่าเดินทางไป - กลับ จากเมืองที่ศึกษาถึงเมืองสนามบิน ชั้นประหยัด (ชั้น 2) ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน หรือ เทียบเท่า 200 ยูโร

ในกรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบิน อนุมัติให้ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกินราคาบัตรโดยสารรถไฟชั้น 2 เส้นทางเมืองที่ศึกษา ถึง เมืองสนามบิน ณ วันเดินทาง

4.4 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ถึงเมืองกิจกรรม ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน หรือ เทียบเท่า 350 ยูโร รวมค่ารถรับส่ง ระหว่างตัวเมือง – สนามบิน ทั้งไป และ กลับ

5. ให้นักเรียนทุนรัฐบาลจัดทำสรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุมให้ สนร. เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และสนใจจะเข้าร่วมการประชุมจัดส่งคำขอพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นในการเข้าร่วมประชุม มาที่ สนร. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส เมษายน 2559

PDF - 339.2 ko
หลักเกณฑ์