ข้อตกลงเรื่องภาษีเงินได้ของ ร. ไทย และ ฝรั่งเศส

Imprimer
2015-04-01 17:48:10

ถึง นักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศสทุกท่าน

ด้วย สนร. ได้รับการสอบถามจาก นทร. และจาก Caisse d’Allocation Familiale ว่าเงินทุนรัฐบาลไทยที่ นทร.ได้รับ นั้น ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่

สนร. ขอแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลไทยมีข้อตกลงกับรัฐบาลฝรั่งเศสเรื่องภาษีเงินได้ ประกาศใช้ตามกฎหมายฝรั่งเศสที่ 75-1078 ซึ่งสามารถดูได้ที่ : http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/documentation.impot ?pageId=docu_international&espId=-1&sfid=440&choix=THA#pays โดยข้อความมาตรา 20 ระบุว่า เงินทุนที่นักศึกษา ได้รับจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทำวิจัย นั้น ไม่ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีในฝรั่งเศส ด้วยเหตุดังกล่าว นทร. จึงไม่ต้องเสียภาษีที่อยู่อาศัย ซึ่งมีฐานคำนวนจากรายได้ที่ต้องแจ้งเสียภาษีในฝรั่งเศส

ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ นทร. ดำเนินการแจ้งไม่มีรายได้ เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัย ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารแนบ โดยจะต้อง ดำเนินการภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปี การดำเนินการดังกล่าวไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าและใช้เวลาสั้น ผลดีที่ได้รับตามมาคือ

1/ ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จะทำให้สามารถยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ตได้ในปีถัดไป

2/ ไม่ต้องส่งใบแจ้งรายได้ (Déclaration des revenus) ให้ Caisse d’Allocations Familiales อีกต่อไป

3/ ได้รับเงินช่วยเหลืออาคารสงเคราะห์จาก CAF ในฐานะผู้ไม่มีรายได้

4/ ใบเรียกเก็บภาษี (Avis d’impôt sur les revenus) ที่ได้รับ สามารถนำไปยื่นขอส่วนลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมบางอย่างได้ เช่นห้องสมุดเทศบาล เพราะถือเป็นบุคคลที่ไม่เสียภาษี (non imposable)

จึงขอแนะนำให้ นทร. ทุกท่านดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอหนังสือรับรองทุนจาก สนร.ได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์และส่งให้ สนร. ทางอีเมล์

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / 2 เมษายน 2558

**************************************************

การดำเนินการแจ้งไม่มีรายได้เสียภาษี เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัย

ข้อมูล ณ เม.ย. 58

1) ไปที่ Centre des impôts ประจำท้องถิ่นที่มีถิ่นพำนักอยู่ (สามารถหาได้จากอินเตอร์เน็ท หรือ สอบถามที่ Trésor public ใกล้บ้าน) เพื่อขอกรอกแบบฟอร์ม Déclaration des revenus no. 2042 และกรอกเพียงหน้าแรก แบบฟอร์มนี้ จะให้แจ้งด้วยว่ามีโทรทัศน์ในครอบครองหรือไม่ หากมี จะต้องเสียภาษีโทรทัศน์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของ นทร.

2) เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปด้วยได้แก่ หนังสือเดินทาง บัตร Carte de séjour หนังสือรับรองทุน และเอกสารรับรองเงินได้อื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นเอกสารที่ธนาคารออกให้

3) เงินทุนจากรัฐบาลไทยและเงินช่วยเหลือจาก CAF ไม่ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีในฝรั่งเศส ว่าด้วยข้อตกลงฯ มาตรา 20 http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/documentation.impot ?pageId=docu_international&espId=-1&sfid=440&choix=THA#pays

4) เก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้กับตัว 1 ชุด และ ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้ Centre des impôts ประจำเขตที่อยู่ ประมาณเดือนสิงหาคม ท่านจะได้รับ Avis d’impôt sur les revenus และ ระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม จะได้รับใบเรียกเก็บภาษีที่อยู่อาศัย ( Taxe d’habitation) และภาษีโทรทัศน์ (Taxe Taxe audiovisuelle )ซึ่งจะยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยให้เนื่องจากไม่มี base nette d’imposition แต่ยังคงเรียกเก็บภาษีโทรทัศน์ หากมีโทรทัศน์ในครอบครอง

5) ในกรณีที่ยังคงได้รับการเรียกเก็บภาษีที่อยู่อาศัย สามารถอุทธรณ์โดยการมีหนังสือถึงหน่วยงานภาษี โดยแนบหนังสือรับรองทุน และ ข้อตกลงฯ มาตรา 20 ประกอบ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1064.xhtml