โครงการปลูกสำนึกรักบ้านเกิดแก่ นทร. ปี 2558

Imprimer
2015-03-23 09:59:07

ด้วย ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ (ศกศ.) ได้รับอนุมัติจัดโครงการสัมมนาปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 17- 24 กรกฎาคม 2558

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ นร . ทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติที่ดีในการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาที่มีบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักเรียนทุนรัฐบาลที่ดีในการทำงานร่วมกัน จึงเปิดรับสมัครนักเรียนทุนรัฐบาลทุกระดับการศึกษาที่ปิดภาคฤดูร้อนและกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเวลาดังกล่าวได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส จำนวนรวม 25 ราย โดยสำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสัมมนา (ไม่รวมค่าเดินทางไป- กลับประเทศที่ศึกษา – ประเทศไทย) ดังกำหนดการและรายละเอียดแนบท้ายนี้

สนร. จึงขอประชาสัมพันธ์ นร. ที่เดินทางกลับประเทศไทยในชั่วเวลาดังกล่าวทราบ และเข้าร่วมโครงการ โดยแจ้งความประสงค์ไปที่ E-mail – ID Line และ Website สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558 นี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

anukoon@ocsc.go.th / vilunda.s@ocsc.go.th

ID Line : Anukoon.s

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส / มีนาคม 2558

PDF - 373.7 ko
รายละเอียดโครงการ